Print Friendly, PDF & Email

L’article 115 de la Llei general de la Seguretat Social (LGSS), inclosa en el RDL 1/1994, de 20 de juny, entén per accident laboral «tota lesió corporal que pateix el personal treballador com a conseqüència del treball desenvolupat per compte d’altri».

En el cas dels treballadors adscrits al règim de la MUFACE l’accident laboral es defineix com accident en acte de servei i s’entén com «aquell que es produeixi en ocasió o com a conseqüència de les activitats pròpies de la prestació del servei a l’Administració»

Butlletí