Print Friendly, PDF & Email
Els tribunals ja han començat a penjar les notes de la primera prova. Si no hi estàs d’acord amb les notes de l’oposició hauràs de reclamar al president del teu tribunal mitjançant una instància en el termini màxim de dos dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu del tribunal.
Model reclamació de la fase d’oposició

En/na: _______________________________­­­­­­­­_______________________________________ ___

docent  del COS de Secundària, de l’especialitat __________________­­­­­__________________ _                               D.N.I ___________________.

Amb domicili a efectes de notificació al CARRER

EXPOSA:

Que ha participat en el procediment selectiu per a la provisió de places de funcionaris docents Cos de de la Generalitat de Catalunya RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Que en al mencionat procés selectiu ha participat com aspirant pel torn lliure en la especialitat de                             en el tribunal número ____ _ assignat per realitzar els exàmens.

Que ha realitzat les proves de la fase d’oposició, i que segons la publicació de les notes per part del tribunal, no  apareix como apte en la prova.

Que no estant conforme amb la nota I desglossament de cadascú dels apartats.

SOL·LICITA:

· Revisió de la primera prova  

Part A  de la primera prova: programació didàctica

Part B de la primera prova: unitat didàctica

· Revisió de la segona prova

Part A Prova pràctica

Part B Desenvolupament d’un tema

A BARCELONA A _____ D’OCTUBRE  DE 2020.

Signat: _______________________________

A/A: DEL PRESIDENT DEL TRIBUNAL NÚMERO _____ DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER INGRES EN EL COS DE CELEBRAT A