Print Friendly, PDF & Email

QUI POT DEMANAR LA DEVOLUCIÓ?

Els contribuents que van incloure la prestació per maternitat, adopció o acolliment, orfandad (també podrà sol·licitar-ho el pare  que hagi gaudit del permís de maternitat) en les declaracions d’IRPF dels exercicis de l’any 2014, i següents.

Els exercicis anteriors han prescrit en haver passat més de quatre anys.

 

PROCEDIMENT PER FER LA SOL·LICITUD

 

1. Presentar un escrit de sol·licitud de rectificació d’autoliquidació i devolució d’ingressos indeguts de l’exercici en què es va percebre la prestació en l’agència tributària que correspongui al contribuent.

2. Presentar a l’Administració d’Hisenda una fotocòpia de la declaració  de l’exercici que reclames juntament amb la instància

 

Important si el nen va néixer en l’últim trimestre de l’any, és possible que es cobrés la prestació de baixa maternal en dos exercicis diferents, hauràs de sol·licitar la rectificació de tots dos exercicis.

Si Hisenda rebutja la devolució de despeses indegudes, podràs fer un contenciós administratiu.

Valorar les despeses d’advocat i procurador i si assenyalen costes.

Comproveu una vegada descomptada la prestació de maternitat de la vostra renda, quina és la quantitat que us surt a retornar o a pagar,

One thought on “Com reclamar l’IRPF de la prestació per maternitat,adopció, acolliment, orfandat”

Comments are closed.