Print Friendly, PDF & Email

19 de febrer de 2024

Nova Composició de la Comissió Paritària general de prevenció de riscos laborals

Després del darrer cicle d’eleccions sindicals, i en funció dels resultats obtinguts per les diferents organitzacions sindicals, es determina la nova composició de la Comissió. Per a la UGT de Catalunya això suposa passar a tenir 4 membres i disposar d’una millor representació dels diferents col·lectius professionals de la nostra Administració, tot guanyant una delegada més de Prevenció a Consorci de Barcelona

Presentació de l’estudi de sinistralitat laboral de l’any 2022.

La UGT demana que les dades estiguin segregades entre els diferents col·lectius professionals, també en funció de la seva vinculació (laborals i funcionaris). L’Administració ens comenta que les donaran als comitès de seguretat i salut.

Les dades de l’estudi són generals i això fa que molta de la informació aportada no es pugui utilitzar per fer accions adreçades a la reducció de la sinistralitat.

Discrepància en l’atribució de delegats/ades de prevenció al Departament d’Educació

Des de la UGT de Catalunya hem manifestat la nostra discrepància amb relació a l’atribució de delegats/ades de prevenció al Departament d’Educació; qüestió recollida de forma clara en el Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i aplicada sense problemes al llarg d’aquests anys.

Un cop analitzada la qüestió, la Comissió Paritària ha acordat que l’argumentació presentada per la UGT de Catalunya és correcta; i es determina que li correspon un delegat/ada més de prevenció docent a un del CSS del Departament d’Educació.

D’altra banda la UGT de Catalunya manifesta que no està d’acord amb la distribució que s’ha fet dels delegats/ades de PRL del personal laboral adscrit al Departament d’Educació, ja que els nostres càlculs no coincideixen amb els presentats per ells, tal com ja vam exposar en la reunió de la Comissió Paritària d’Educació. Tanmateix, en aquest cas, no afecta la nostra organització sindical.

Memòria d’activitats de l’Àrea de Prevenció i Salut Laboral de l’any 2023. Planificació de l’Àrea de Prevenció i Salut Laboral per l’any 2024.

L’Administració presenta la memòria d’activitats del 2023, i la planificació de la seva activitat del 2024.

Des de la UGT hem demanat aquesta informació per definir el camí de treball a seguir i saber la via que segueix Funció Pública respecte a la seguretat i salut. I també per veure els objectius assolits de l’any 2023.

També se’ns informa que el proper 25 d’abril per part de Funció Pública se celebrarà la jornada per commemorar el dia mundial de la seguretat i salut en el treball; enguany la jornada versarà sobre la salut mental.

Informació sobre les reunions de les comissions de seguiment d’aplicació del Protocol d’assetjament psicològic laboral.

Des de la UGT preguntem sobre el funcionament d’aquestes comissions i si es van fent les seves reunions amb la regularitat que marca el protocol.

Des de l’Administració se’ns informa que sí que es fan les reunions, i que des de l’Àrea de Bon Govern es facilita la informació corresponent.

Per part de la UGT els preguntem pel fet que no sigui present en aquesta reunió el responsable de l’Àrea de Bon Govern, per donar-nos informació sobre el compliment d’un protocol que neix en aquesta Comissió. També mostrem la nostra preocupació per l’activació del protocol diverses vegades en un mateix centre de treball.

Formació en prevenció de riscos laborals a l’Administració de la Generalitat. Activitats    formatives en prevenció adreçades als comandaments amb personal a càrrec.

UGT de Catalunya defensem que aquest és un punt fonamental relacionat amb l’obligació legal que existeix d’integració de la prevenció de riscos laborals a tots els nivells organitzatius de la nostra Administració.

L’Administració explica que els departaments ja treballen aquest aspecte i també hi ha alguna acció formativa a nivell de l’EAPC.

El que resta clar és que, a data d’avui, aquestes accions no semblen les més adequades per aconseguir els objectius d’integració, i el que és segur és que no són suficients pel volum de la nostra administració.

UGT de Catalunya considera necessari repensar com s’està formant les persones treballadores amb relació a la prevenció de riscos laborals en els diferents nivells de la nostra Administració; ja que aquest és un objectiu prioritari marcat per la Generalitat de Catalunya.

Protocol de conflictes relacionals

La UGT de Catalunya considera que aquest és un tema prou important com per saber quina és la determinació que té Funció Pública per elaborar aquest protocol i quins n’han de ser els objectius.

L’Administració explica que estan dissenyant un protocol marc i que en ell s’estan considerant les diferents realitats de la nostra Administració i la introducció de mecanismes de mediació.

La UGT de Catalunya manifesta que no aprovarà cap protocol que introdueixi mecanismes de mediació que suposin sostreure les competències a les delegades i delegats de prevenció de riscos de la nostra Administració.

Amb relació al protocol, ja fa massa mesos que l’Administració hi està treballant sense compartir res amb les organitzacions sindicals; cosa que no és bona si es vol consensuar un document final.

Realització de simulacres d’emergència anuals a tots els centres de treball.

Les parts coincidim que en molts casos fa temps que no es fan simulacres i que la “qualitat” a vegades seria millorable.

La UGT de Catalunya planteja que cal ampliar els supòsits que es preveuen en aquests simulacres; a part, evidentment, de complir amb la legislació.

Agressions al personal que realitza atenció presencial als usuaris/àries

Al llarg de la discussió d’aquest punt, va quedar palès que aquest és un problema que preocupa totes les persones membres de la Comissió presents.

La nostra Administració ha de prendre la determinació d’erradicar les conductes de violència externa envers els treballadores i treballadores de la Generalitat.

Fa temps que estem posant damunt de la taula la necessitat de registrar totes aquestes situacions i millorar les mesures preventives en funció de cada cas, i també d’establir mecanismes que desincentivin aquestes conductes.

Amb relació a la preocupació especifica de la situació que es viu als centres educatius del nostre país, el sindicats hem considerat oportú conèixer què és el que pensa el Departament d’Educació i quines són les accions previstes.

També demanem la presència de persones responsables del Departament d’Educació a les reunions de la Paritària General i que no només es limiti a l’assistència d’un assessor.

Contractació de metges/esses de medicina del treball

La UGT de Catalunya hem manifestat reiteradament la nostra preocupació davant de la manca de professionals

Des de l’Institut Català de Seguretat de Seguretat i Salut es comenta que aquest és un tema que preocupa i que ho han traslladat a totes les instàncies responsables.

Des d’UGT considerem que la Comissió Paritària ha de traslladar aquesta preocupació per tal que pugui arribar als responsables capaços d’adoptar mesures que puguin solucionar aquest problema.

Aquest fet afecta de ple al sector d’Educació , a on malgrat la reiterada demanda per part de la UGT, encara tenim Serveis Territorials a on  la gestió médica de la PRL está gestionada  per professionals pertanyents a empreses externes.

Torn obert de paraules.

S’acorda fer un monogràfic específic sobre l’amiant.

Per qualsevol dubte relacionat amb la seguretat i salut laboral us podeu adreçar a nosaltres.

ssl-gencat@catalunya.ugt.org

UGT Educació Pública