Print Friendly, PDF & Email

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS (D’ESTIU) CURS 2022-2023.

FORMALITZACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS. 

El professorat funcionari de carrera, en pràctiques i interí que participi en els procediments que regula aquesta Resolució (excepte el professorat funcionari de carrera i interí acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 i el personal funcionari de carrera d’altres administracions educatives que demana comissió de serveis) ha de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d’Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina web del Departament d’Educació.

– Les persones que sol·liciten comissió de serveis han de presentar, dins del mateix període de presentació de sol·licituds, la documentació justificativa d’aquestes circumstàncies (base 9.4)

9.4. Sol·licituds de comissió de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals de professorat que depèn del Departament d’Educació.

La sol·licitud individual és per participar en la fase d’elecció, sens perjudici que aquest professorat sigui proposat per la direcció d’un o més centres.

a) Motius:

Pot formalitzar sol·licitud individual de comissió de serveis, en la fase d’elecció, el professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2023, pels motius següents:

  1. Finalitzar el mandat de director o directora d’un centre amb data 30 de juny de 2023.
  2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que per al curs 2023-2024 tingui la consideració de màxima complexitat (CMC), en un centre específic d’educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural (ZER).
  3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.
  • Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits 1 i 2, participaran en la fase d’elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d’adjudicació de destinacions, un cop validat per l’Administració que compleixen aquests supòsits.

      El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 3) les ha d’indicar a la sol·licitud. Dins el mateix període de presentació de sol·licituds, cal presentar la documentació justificativa d’aquestes circumstàncies al Servei de Personal Docent per qualsevol mitjà vàlid que deixi constància del seu registre.

La seva participació en la fase d’elecció només serà efectiva quan la direcció dels Serveis Territorials hagi estimat la seva sol·licitud, d’acord amb les circumstàncies acreditades, així com d’altres dades que puguin ser rellevants.

Amb caràcter general, no seran ateses les sol·licituds de comissió de serveis per la fase d’elecció de professorat que ha obtingut una destinació definitiva de forma voluntària amb efectes d’1 de setembre de 2023.

    Quan els Serveis Territorials no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, per no ajustar-se als supòsits previstos, per no constar la documentació justificativa, o per considerar que les circumstàncies personals o professionals al·legades no justifiquen un canvi de destinació, aquesta denegació es notifica, formalment, mitjançant la resolució provisional de destinacions, amb independència que cada àmbit territorial de gestió pugui informar la persona afectada.

  1. b) Especialitats dels llocs de treball

Com a norma general, les persones que sol·liciten de comissió de serveis únicament poden demanar l’especialitat de la seva destinació definitiva, com a especialitat ordinària i/o com a llocs específics amb els perfils professionals que tinguin acreditats. No obstant això, en els casos següents, en lloc de l’especialitat de destinació definitiva, han de demanar l’especialitat d’oposició (en cas de ser titular de més d’una especialitat, només una), com a especialitat ordinària i/o com a llocs específics amb els perfils professionals que tinguin acreditats:

– Professorat amb destinació definitiva a llocs de centres de recursos pedagògics i camps d’aprenentatge.

– Professorat amb destinació definitiva a llocs d’àmbits de secundària a centres i aules de formació de persones adultes.

– Professorat amb destinació definitiva a llocs d’especialitat que no correspon al seu cos d’oposició. En l’adjudicació en les fases d’elecció i d’ofici del professorat funcionari se segueix l’ordre de col·lectius previst a la base 5 (les fases 2, 4 i 5). En qualsevol dels dos supòsits d’especialitat o lloc de participació esmentats, poden, a més, demanar els llocs següents:

– Llocs d’àmbits en centres i aules de formació de persones adultes (cossos d’ensenyaments secundaris).

– Llocs específics temporals d’aula d’acollida (AAP i ADS) i/o llocs de suport a l’escola inclusiva (UEE i UES).

El personal del cos de mestres amb destinació definitiva en llocs d’ensenyament infantil i primari que el curs 2022-2023 hagi estat en comissió de serveis en llocs d’ESO, també pot demanar l’especialitat del lloc ocupat aquest curs, com a lloc ordinari o com a lloc específic amb perfil professional acreditat. Totes les especialitats i llocs demanats seguint aquests criteris s’apliquen en cadascuna de les peticions formulades. Les especialitats que es demanin i no segueixin aquestes indicacions seran anul·lades.

  1. c) Peticions

El professorat d’aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d’aquesta Resolució.

UGT Educació Pública