Print Friendly, PDF & Email

S’afegeix una nova disposició addicional, divuitena, al text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, amb la redacció següent: «Disposició addicional divuitena. Complement per maternitat en les pensions del règim de classes passives de l’Estat.

1. Es reconeixerà un complement de pensió a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats i siguin beneficiàries de pensions de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat o viduïtat que es causin a partir l’1 de gener de 2016 en el règim de classes passives de l’Estat.

Aquest complement, que tindrà a tots els efectes naturalesa jurídica de pensió pública, consistirà en un import equivalent al resultat d’aplicar a la pensió que correspongui reconèixer, un percentatge determinat en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons l’escala següent:

a) En el cas de 2 fills: 5 per 100.
b) En el cas de 3 fills: 10 per 100.
c) En el cas de 4 o més fills: 15 per 100.

Si a la pensió a complementar es totalitzen períodes d’assegurança de prorrata temporis, en aplicació de normativa internacional, el complement es calcularà