Print Friendly, PDF & Email

D’acord amb el que disposa l’article 27.2 del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, tindran dret a percebre els complements econòmics necessaris per assolir la quantia mínima els pensionistes de classes passives de l’Estat que no percebin, durant 2016, ingressos de treball o de capital o que, percebent, no excedeixin 7.116,18 euros a l’any. A aquest efecte, es computen entre aquests ingressos les plusvàlues o guanys patrimonials.

Per acreditar els ingressos de treball o de capital, es podrà exigir al pensionista una declaració dels mateixos i, si s’escau, l’aportació de les declaracions tributàries presentades.

Es considera que concorren els requisits que estableixen els paràgrafs anteriors quan l’interessat hagi percebut durant 2015 ingressos per quantia igual o inferior a 7.098,43 euros anuals

Pensió de jubilació o retir. 10.988,60 / any cònjuge a càrrec

Pensió de jubilació o retir. 8.449,00 / any  sense cònjuge a càrrec

Pensió de viduïtat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … . . 8.905,40
Pensió familiar diferent de la de viduïtat,. . . . . . . …… 8.680,00