Print Friendly, PDF & Email

Publicada la RESOLUCIÓ EDU/1654/2024, de 9 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/2197/2023, de 19 de juny, modificada per la Resolució EDU/1329/2024, de 19 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.

Vistes les renúncies presentades en el procediment selectiu, les persones seleccionades que no compleixen els requisits de participació, les que han causat baixa per defunció i amb motiu de l’estimació dels recursos d’alçada interposats per diverses persones aspirants, de conformitat amb el que disposa la base 8.5 de l’annex 1 de la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, cal fer públiques les noves persones aspirants seleccionades, per cossos i especialitats.

Accediu aquí a la resolució i al llistat.