Print Friendly, PDF & Email

Amb la publicació del Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, s’introdueix, com a requisit per poder participar en el concurs de mèrits de selecció de directors, tenir un certificat que acrediti haver superat un curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva, el qual no serà requerit abans del 2019.

Per a la propera convocatòria del concurs de mèrits per seleccionar directors, el requisit de formació esmentat passa a ser una condició prèvia per poder-se presentar al concurs de mèrits. Tanmateix per ser nomenat director de forma extraordinària o per dirigir un centre de nova creació cal estar en possessió del requisit de formació.

Aquest certificat s’assoleix quan se supera una formació impartida per universitats, validada i reconeguda pel Departament d’Ensenyament, o bé en superar la formació encarregada a institucions de prestigi o l’organitzada pel mateix Departament.

Entre el personal docent del Departament s’han identificat tres situacions:

  1. Docents que tenen formació validada pel Departament d’Ensenyament (i que, per tant, ja compleixen el requisit de formació).
  2. Docents amb experiència en l’exercici de la funció directiva de com a mínim un any.
  3. Docents sense cap tipus de formació ni experiència directiva.

El Departament oferirà a partir d’aquest mes de juliol dos models de formació, una formació inicial (pensada per al tercer cas) i una formació d’actualització (per al segon cas).

Per programar aquesta demanda de formació i conèixer la vostra disponibilitat, us demanen empleneu el formulari de següent amb les vostres dades.

El termini per fer-ho finalitza l’1 juny del 2018.

Formulari

Per a qualsevol aclariment o consulta adreceu-vos a la Sub-direcció General de la Funció Directiva de Centres Docents (funciodirectivacentres.ensenyament@gencat.cat).