Print Friendly, PDF & Email

BEl Departament d’Ensenyament convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres docents públics en què ha de quedar vacant aquest càrrec. Podeu consultar la llista de centres a l’annex 2 de la convocatoria.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’11 al 27 de març de 2015

Fases del concurs

En aquest concurs hi ha dues fases:

  • A la primera es valoren els mèrits especificats al barem de la convocatòria.
  • A la segona es valora el projecte de direcció i la capacitat de lideratge de l’aspirant d’acord amb el bàrem de la convocatòria.

A cada centre o zona escolar rural on hi ha candidatures admeses s’ha de constituir una comissió de selecció

 Butlletí 581  Pdf

Normativa

Resolució ENS/397/2015, de 6 de març, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.