Print Friendly, PDF & Email

Hi pot participar el personal funcionari de carrera docent que imparteixi algun dels ensenyaments  implantats en el centre al qual s’opta i que compleixi els requisits que  estableix la resolució del concurs.

El projecte de direcció, que ha de presentar cada candidat o  candidata, ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per  al període de mandat i explicitar la diagnosi actualitzada del centre, els  objectius a assolir per la millora dels resultats educatius, les actuacions previstes, les concrecions organitzatives, els indicadors de progrés del  projecte i per a l’avaluació de l’exercici de la direcció, així com els
mecanismes de rendició de comptes i de participació de la comunitat en el centre.

Termini de presentació de sol·licituds: de 30 de novembre de 2013 al 17 de gener de 2014

Sol·licitud de participació – 437kb

Full de mèrits – 402kb

Fases del concurs

En aquest concurs hi ha dues fases:

  • A la primera es valoren els mèrits especificats al barem de la convocatòria.
  • A la segona es valora el projecte de direcció i la capacitat de lideratge de l’aspirant d’acord amb el bàrem de la convocatòria.

A cada centre o zona escolar rural on hi ha candidatures admeses s’ha de constituir una comissió de selecció

Normativa

Resolució ENS/2510/2013, de 28 de novembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.