Print Friendly, PDF & Email

CONSIDERACIONS RESPECTE EL CONCURS GENERAL DE TRASLLATS 2020: COM AFECTA NEGATIVAMENT EL DECRET DE PLANTILLES AL CONCURS?

El dia 1 d’octubre de 2014 la Federació de Treballadors d’Ensenyament  de la UGT de Catalunya ja va mostrar la nostra repulsa al Decret de Plantilles presentat pel Departament d’Ensenyament especialment quan justament estàvem a les portes d’un nou concurs de trasllats (recordem que els de caràcter estatal són cada dos anys).

El proper 5 de novembre s’inicia el proper concurs de trasllats estatal. Si les plantilles no estan ben actualitzades ens enfrontem al problema de no tenir vacants disponibles.  Pot passar que es produeixi un desgavell similar al de les adjudicacions provisionals d’estiu. A Catalunya un factor que redueix el nombre de places vacants és el Decret de Plantilles i les conseqüències negatives que comporta per a la mobilitat del professorat, tant si és funcionari com  si és interí.

En una publicació anomenada “REFLEXIONS  AL VOLTANT DEL DECRET DE PLANTILLES[1],  ens preguntàvem si afectaria  al professorat “definitiu” dels centres de Catalunya. El que ens temíem està succeint malauradament!

Aquell mateix any, el 2014, ja vam tenir una primera mostra de com aniria la cosa amb el clientelisme demostrat en les adjudicacions provisionals d’estiu on ja denunciàvem que els centres públics no érem empreses privades i que es trencava el principi d’igualtat, capacitat i transparència objectiva.

El sector d’Educació de la UGT va presentar un recurs[2] contra el Decret 39/2014 pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el qual  ha donat la raó parcialment als serveis jurídics de la  FeSP-UGT Educació de Catalunya.

Vam aconseguir la nul·litat de la polèmica remoció del lloc de treball d’un funcionari per mitjà de procediments arbitraris i poc garantistes. La sentència carrega contra la vulneració dels drets del professorat sense criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació, garantint els drets d’informació i amb l’audiència prèvia del personal afectat. Amb això evitem supressions de places definitives per a col·locar persones  afins i injustícies contra persones amb plaça definitiva en un centre.

    LA MOBILITAT ÉS EQUITATIVA A TRAVÉS DEL CONCURS DE MÈRITS DEL CGT

Els concursos de trasllats permeten la mobilitat de professorat i es convoquen en l’últim trimestre de cada any.  N’hi ha de dos tipus: els d’àmbit estrictament autonòmic i els d’àmbit estatal.

Els d’àmbit autonòmic es convoquen cada dos anys, i al bell mig es porta a terme el concurs general, d’àmbit estatal. Els participants els utilitzen tant per obtenir el seu primer destí com per poder canviar, i aquests últims són els únics que poden participar de forma voluntària.

Dissortadament a Catalunya només se n’ha fet darrerament un d’autonòmic, en el marc de les places perfilades a l’empara  del nefast Decret de Plantilles:  el del concurs de mèrits de places perfilades en el concurs de mèrits de llocs específics amb perfil professional de competència digital docent.

En la sentència citada anteriorment, la UGT ha aconseguit que el Tribunal consideri nul l’últim epígraf de l’Art 15.2.b, per considerar que vulnera els principis de mèrit i capacitat en els concursos de mèrits.

El Decret de plantilles permet el bloqueig de places, perquè ha creat una nova forma de gestió de personal, la qual cosa suposa acabar de facto amb el concurs de trasllats, perquè des de la seva implantació cada vegada han sortit menys places per poder concursar en el concurs de trasllats estatal, impedint la mobilitat de professorat i augmentant la provisionalitat.

L’única manera de poder canviar de centre serà presentant projectes per obtenir una plaça en un altre centre. Les places de perfils esdevenen definitives i van lligades a un projecte de centre, ningú ha parat a pensar què passa quan hi ha un canvi de direcció? I si hi ha una modificació del projecte?

Des de la secció d’Educació de la UGT exigim que el Departament retiri aquest Decret de plantilles antidemocràtic. El problema que presenta  quan aquestes places  són definitives, és que esdevenen un llast per al centre que vulgui canviar el projecte bé perquè no hagi funcionat o perquè en considera un altre de millor.

L’existència d’un alt nombre de participants en situació de provisionalitat sense haver obtingut destinació anteriorment o la participació des de la condició de suprimit o desplaçat indiquen l’existència d’un desequilibri entre l’oferta de vacants i el nombre de docents.

El Sector d’Educació de  FeSP-UGT advoca perquè:

  • es garanteixi el dret a la mobilitat dels docents en els seus llocs de treball
  • s’asseguri l’estabilitat de les plantilles i es redueixi el nombre de funcionaris en situació de provisionalitat, suprimits i desplaçats.
  • Es retiri definitivament el decret de plantilles

A més, UGT Educació  exigeix ​​que:

  • es publiquin les plantilles orgàniques reals contemplant la totalitat de les vacants en cada convocatòria
  • que es revisi i actualitzi l’annex referit a mèrits acadèmics, amb la finalitat de reconèixer els nous mèrits referits a qüestions com la tutorització de la fase de pràctiques, la participació en projectes educatius o els premis en concursos
  • es garanteixi en la normativa bàsica la igualtat d’oportunitats en la participació amb el reconeixement dels mateixos mèrits, mitjançant la seva negociació a la Mesa Sectorial del Personal Docent no Universitari.

[1] https://publica.cat/pot-afectar-el-decret-de-plantilles-als-definitius/

[2] https://publica.cat/wp-content/uploads/2019/12/BOLETIN-sentencia-perfils-i-plantillas.pdf

One thought on “CONCURS DE TRASLLATS 2020: COM ENS BLOQUEJA PLACES EL DECRET DE PLANTILLES”

Comments are closed.