Print Friendly, PDF & Email

Procés d’estabilització de interins/es

Segons l’aplicació de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, i la publicació del Reial decret 270/2022, de 12 d’abril, pel qual es modifica el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la citada llei, aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, s’estableixen dos procediments:

Són els següents:

CONCURS DE MÈRITS (Disposició addicional 6a i 8a. Llei 20/21)

CONCURS OPOSICIÓ  (RD 270/22. Art. 2.1. Llei 20/21)

Es pot consultar punxant aqui totes les places ofertades per tipus de procediment (OPE), cossos i especialitats en cadascuna de les comunitats autònomes.

1.- PLACES OFERTADES DE CONCURS DE MÈRITS PER COSSOS-ESPECIALITATS A LES DIFERENTS COMUNITATS AUTÒNOMES (descarregar PDF)

-ASPECTES A TENIR EN COMPTE!!!!

  • Catalunya, Euskadi i Galícia, realitzen convocatòries pròpies. Encara que les convocatòries es facin a cada comunitat autònoma, es podran demanar places de qualsevol de les CCAA.
  • El termini provisional de sol·licituds serà del 21 de novembre al 21 de desembre.
  • La sol·licitud es presentarà en la comunitat autònoma de la primera petició i es realitzarà una per cada especialitat en la qual es participi.
  • En aquest concurs de mèrits no hi ha més requisit per a participar que el de titulació que habiliti per a la docència, segons l’RD 276/2007 i les seves modificacions posteriors i el de llengua pròpia, segons la comunitat autònoma.
  • El barem i els criteris a aplicar es basaran en el recollit en l’RD 270/2022 per a aquestes places d’estabilització per concurs de mèrits. VEURE BAREM CONCURS DE MÈRITS

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA (aqui)

Termini de presentació d’instàncies: del 21 de novembre al 21 de desembre de 2022.

 

2.- PLACES OFERTADES DE CONCURS D’OPOSICIÓ “D’ESTABILITZACIÓ” (descarregar PDF)

ASPECTES A TENIR EN COMPTE!!!!

  • Places a Catalunya encara no desglosades per especialitats (pendent la publicació de la convocatòria, prevista pel desembre de 2022).

-A CATALUNYA es preveu que s’oferiran 9.172 del Grup A1 (Secundària) i 5.421 del Grup A2 (Mestres). Encara es desconeix la distribució d’aquestes places per cossos i especialitats

  • Són places ofertades per Concurs d’oposició que es regeixen pel RD 270/2022
  • Els percentatges de qualificació són: 60% FASE OPOSICIÓ i 40% FASE CONCURS

               A) FASE D’OPOSICIÓ:

-PROVES NO ELIMINATÒRIES

-PART A: Temes a triar 3/25, 4/26-50, 5/+50

-PART B: Presentació i defensa d’una UNITAT DIDÀCTICA i Prova Pràctica (només per a algunes especialitats).

               B) FASE DE CONCURS:

-EXPERIÈNCIA DOCENT: 7 punts

-FORMACIÓ ACADÈMICA: 2 punts

-ALTRES MÈRITS: 1 punt

 

UGT Educació Pública