Print Friendly, PDF & Email

EL TRIBUNAL SUPREM TORNA A DONAR LA RAÓ A LA UGT DE CATALUNYA SOBRE PUNTS DEL DECRET DE PLANTILLES QUE ATENTAVEN CONTRA ELS NOSTRES DRETS COM A DOCENTS.

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació RCA/1624/2020 que havia presentat el Departament d’Educació contra la sentència 634/2019 en la que el TSJC estimava parcialment el recurs presentat per la UGT on es declaraven nuls alguns articles del Decret de Plantilles 39/2014.

El Decret de Plantilles preveia la possibilitat de remoure del seu lloc de treball obtingut per concurs, el docent que tingués una avaluació negativa per un rendiment insuficient o per una manca de capacitat per ocupar el seu lloc de treball. Tal com sempre hem defensat des de la UGT de Catalunya, la remoció del lloc de treball docent per avaluació negativa només ha de ser possible per la imposició, un cop finalitzat un expedient disciplinari amb totes les garanties processals, d’una sanció o per aplicació dels procediments previstos en l’àmbit de la salut laboral.

Per una altra banda, el Tribunal Suprem també s’ha reafirmat en considerar nul l’article 15.2.b per considerar que vulnera els principis de mèrit i capacitat ja que haver de superar una nota mínima en la última fase a través d’una entrevista com a prova eliminatòria per aconseguir una plaça, resulta d’un marcat caràcter subjectiu i permet excloure directament a qui te una millor puntuació en la primera fase del procés selectiu, resultant totalment subjectiu per l’avaluador i discriminatori per l’avaluat.

One thought on “Continuem denunciant el DECRET DE PLANTILLES i guanyant!”

Comments are closed.