Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/778/2019, de 22 de març, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents delDepartament d’Educació.

La relació d’especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats en cada servei territorial, es fa pública al web del Departament d’Educació i dels serveis territorials.

La relació d’especialitats per a lesquals s’accepten sol·licituds a cada servei territorial pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes, segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu del servei territorial corresponent, el termini s’entén prorrogat al dia hàbil següent.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades en formar part de la borsa poden presentar les seves sol·licituds i la documentació acreditativa del seu compliment des de l’1 d’abril de 2019 i fins al 15 de març de 2020.

BASES REGULADORES DE LES CONVOCATÒRIES DE CONCURS PÚBLIC DE MÈRITS PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL INTERÍ DOCENT