Print Friendly, PDF & Email

Pendent de publicar

1. RESOLUCIÓ ENS/xx/2014, de xx de maig, per la qual s’estableixen els terminis per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la de treball de personal docent per al curs 2014-2015.

 El BUTLLETÍ

 2.-Resolució ENS/xx/xxxx, de xx de xxxx, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.

El BUTLLETÍ

El BUTLLETÍ

3.- Resolució ENS/xx/xxxx, de xx de xxxx, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

El curs passat la UGT va manifestar la seva disconformitat amb el fet que les reduccions de jornada finalitzin el dia 31 d’agost, ja que el personal substitut finalitza la seva relació laboral el 30 de juny. Enguany el Departament torna a presentar la mateixa resolució que ja vam impugnar el curs passat , sabent que la UGT vam presentar el corresponent contenciós administratiu se celebrarà el proper dia 21 de gener del 2015.