Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Educació desenvolupa el programa Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO), de suport personal i familiar a l’alumnat educativament vulnerable, finançat amb fons europeus. Aquest programa s’inclou en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que ocupa un dels referents per a la planificació i desenvolupament de les actuacions en els propers anys dins la iniciativa Next Generation EU aprovada el 2020 pel Consell Europeu.

El programa de les Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO) té una durada prevista de tres cursos escolars: 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024.

L’àmbit d’actuació de les UAO s’emmarca en l’acompanyament de l’alumnat de les etapes obligatòries (primària i secundària) que presenten dificultats a nivell emocional o de salut mental amb risc d’abandonament prematur o absentisme, i les seves famílies, mitjançant l’ampliació de l’acció tutorial.

Hi ha dues convocatòries, una per formar part de les UAO i una altra per coordinar les UAO.

.

Places

Places que s’ofereixen als serveis territorials per a cada convocatòria
Serveis territorials UAO Coordinació UAO
Baix Llobregat 12 1
Barcelona Comarques 12 1
Catalunya Central 10 1
Girona 14 1
Lleida 9 1
Maresme-Vallès Oriental 15 1
Tarragona 12 1
Terres de l’Ebre 5 1
Vallès Occidental 15 1
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) 16 1
Serveis Centrals 2
Total de places per convocatòria 120 12
Nombre total de places 132

Nombre de places: 120 places per treballar en una UAO

Les places es cobreixen pel procediment de difícil cobertura.

Perfil:

Persones inscrites a la borsa de treball de personal docent del cos de secundària amb l’especialitat d’orientació educativa (PSI).

Requisits i mèrits:

1- Requisits

 • Personal interí o substitut actiu a la borsa de treball de personal docent del cos de secundària amb l’ especialitat d’orientació educativa (PSI).
 • Flexibilitat horària i disponibilitat d’itinerància en funció de les tasques d’aquest servei.
 • Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària o compromís d’obtenir-lo.

2- Mèrits

 1. Criteris relacionats amb el perfil professional específic. Màxim 5 punts
 • Acreditació d’experiència en algun suport intensiu: Hospital de Dia d’Adolescents, Aula Hospitalària, Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), Suport Intensiu d’Educació Inclusiva (SIEI), o altres.
 • Experiència en un Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i/o en un centre educatiu en l’especialitat d’orientació educativa.

 

3- Criteris relacionats amb la formació. Màxim 4 punts

 • Coneixements i formació en educació emocional.
 • Formació permanent en relació amb el perfil professional d’atenció a la diversitat.
 • Participació en grups de treball de temes relacionats amb l’atenció a la diversitat.

4- Competències digitals (nivell d’usuari o usuària). Màxim 3 punts

 • Usuari/ària de processador de textos.
 • Usuari/ària de fulls de càlcul.
 • Usuari/ària de base de dades.
 • Usuari/ària de plataformes virtuals d’emmagatzematge.
 • Usuari/ària de sistemes de videoconferència.
 • Usuari/ària d’aplicacions audiovisuals i de representació de la informació.

5- Criteris relacionats amb l’experiència en gestió i coordinació. Màxim 2 punts

 • Experiència en gestió i/o coordinació d’equips de professionals.

 

Procés de selecció:

A cadascun dels serveis territorials es constituirà una comissió de selecció formada per:

 • l’inspector/a en cap, o persona en qui delegui, que exercirà la presidència de la comissió,
 • el/la coordinador/a dels serveis educatius, i
 • un director o una directora d’EAP de la zona.

Les persones interessades que compleixin els requisits han d’emplenar la sol·licitud telemàtica i adjuntar el currículum personal amb la informació següent:

 • dades personals,
 • formació acadèmica,
 • formació permanent,
 • experiència professional i competències que acreditin els mèrits indicats a la convocatòria, i

 

L’arxiu del document adjunt ha de ser en format PDF i d’un màxim 2 MB.

La comissió de selecció convocarà les persones candidates a una entrevista individual en la qual es valoraran criteris de caràcter personal. Màxim 4 punts

 • Grau de motivació i empatia.
 • Capacitat de treball en equip, adaptabilitat i flexibilitat.
 • Lideratge positiu i capacitat per gestionar conflictes.
 • Habilitats comunicatives i socials.

Calendari:

 • Constitució de les comissions de selecció: 12 de gener de 2022
 • Publicació de l’oferta a les pàgines web dels serveis territorials: 12 de gener de 2022
 • Comunicació als centres educatius de les noves places UAO, segons model: 12 de gener de 2022
 • Presentació de sol·licituds telemàtiques als serveis territorials: del 12 al 16 de gener de 2022
 • Publicació de la llista de persones admeses i excloses : 17 de gener de 2022 a les 14.00 h
 • Reclamacions a la llista de persones admeses i excloses: fins al 18 de gener de 2022 a les 14.00 h
 • Publicació de la llista de persones candidates per ordre alfabètic, amb data i hora d’entrevista: 20 de gener de 2022
 • Entrevistes: del 21 al 26 de gener de 2022
 • Publicació de la llista de persones seleccionades: 27 de gener de 2022 a les 10.00 h
 • Reclamació a la llista de persones seleccionades: fins al 28 de gener de 2022 a les 10.00 h
 • Publicació de la llista definitiva de persones seleccionades: 28 de gener de 2022 a partir de les 14.00 h
 • Incorporació al lloc de treball: 31 de gener de 2022

Funcions:

Les seves funcions es concreten en:

 • Acompanyar l’alumnat en el seu procés emocional per accedir als aprenentatges.
 • Detectar l’alumnat amb necessitats de salut mental.
 • Orientar les famílies i altres agents que actuïn al voltant de l’alumne/a.
 • Portar a terme plans i projectes d’habilitats emocionals i salut mental.
 • Proporcionar pautes i eines que permetin l’acompanyament de l’alumnat i les seves famílies.
 • Proposar actuacions i/o plans tutorials per a l’educació emocional i la salut mental en coordinació amb els tutors i tutores de les aules.
 • Crear materials que per a l’educació emocional i la salut mental de l’alumnat.

Formació:

El Departament d’Educació oferirà formació inicial específica al personal seleccionat en els aspectes següents:

 • L’organització dels recursos i suports (universals, addicionals i intensius) als centres i per a l’alumnat. La comunitat educativa. Agents educatius i l’atenció educativa a l’alumnat.
 • Els Serveis Educatius. Els Serveis Educatius de Zona (SEZ) i els Serveis Educatius Específics (SEE).
 • El Disseny Universal per l’Aprenentatge (DUA).
 • La prevenció del suïcidi en l’alumnat.
 • El Trastorn Alimentari Compulsiu (TAC) en l’alumnat.
 • L’escolta activa i l’entrevista (alumnat i famílies).
 • L’acompanyament de l’alumnat amb necessitats derivades de la salut mental.
 • Els circuits de derivació en cas de detecció de necessitats dels alumnes i les seves famílies.
 • Les emocions. Detecció, expressió, abordatge i tractament en un àmbit educatiu.
 • L’orientació educativa i professional.

 

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/concursos/unitats-acompanyament-orientacio/convocatoria-uao/ per accedir a tota la informació i fer la sol·licitud de manera telemática.

 

Convocatòria Coordinació Unitats d’Acompanyament i Orientació (Coordinació UAO)

Nombre de places: 12 places

Perfil:

Personal funcionari interí del cos de secundària de l’especialitat d’orientació educativa, amb experiència prèvia.

Requisits i mèrits:

 1. Requisits
 • Personal funcionari interí del cos de secundària de l’especialitat d’orientació educativa (PSI).
 • Experiència docent amb caràcter general, o bé en l’especialitat d’orientació educativa o en un Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).
 • Flexibilitat horària i disponibilitat d’itinerància segons aquest servei.
 • Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària o compromís d’obtenir-lo.

 

 1. Mèrits
  1. Criteris relacionats amb el perfil professional específic. Màxim 5 punts
 • Acreditació d’experiència en algun suport intensiu: Hospital de Dia d’Adolescents, Aula Hospitalària, Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), Suport Intensiu d’Educació Inclusiva (SIEI), o altres.
 • Experiència docent amb caràcter general, o bé en un Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i/o en un centre educatiu en l’especialitat d’orientació educativa.

2. Criteris relacionats amb la formació. Màxim 4 punts

 • Coneixements i formació en educació emocional.
 • Formació permanent en relació amb el perfil professional d’atenció a la diversitat.
 • Participació en grups de treball de temes relacionats amb l’atenció a la diversitat.

3. Competències digitals (nivell d’usuari o usuària). Màxim 3 punts

Usuari/ària de processador de textos.

Usuari/ària de fulls de càlcul.

Usuari/ària de base de dades.

Usuari/ària de plataformes virtuals d’emmagatzematge.

Usuari/ària de sistemes de videoconferència.

Usuari/ària d’aplicacions audiovisuals i de representació de la informació.

4. Criteris relacionats amb l’experiència en gestió i coordinació. Màxim 2 punts

 • Experiència en un equip directiu i/o en càrrecs de coordinació.

 

Procés de selecció:

A cadascun dels serveis territorials es constituirà una comissió de selecció formada per:

 • l’inspector/a en cap, o persona en qui delegui, que exercirà la presidència de la comissió,
 • el/la coordinador/a dels serveis educatius, i
 • un director o una directora d’EAP de la zona.

Les persones interessades que compleixin els requisits han d’emplenar la sol·licitud telemàtica i adjuntar el currículum personal amb la informació següent:

 • dades personals,
 • formació acadèmica,
 • formació permanent,
 • experiència professional i competències que acreditin els mèrits indicats a la convocatòria, i motivació per sol·licitar la plaça.

L’arxiu del document adjunt ha de ser en format PDF i d’un màxim 2 MB.

La comissió de selecció convocarà les persones candidates a una entrevista individual en la qual es valoraran criteris de caràcter personal. Màxim 4 punts

 • Grau de motivació i empatia.
 • Capacitat de treball en equip, adaptabilitat i flexibilitat.
 • Lideratge positiu i capacitat per gestionar conflictes.
 • Habilitats comunicatives i socials.

Calendari:

 • Constitució de les comissions de selecció: 12 de gener de 2022
 • Publicació de l’oferta a les pàgines web dels serveis territorials: 12 de gener de 2022
 • Comunicació als centres educatius de les noves places UAO, segons model: 12 de gener de 2022
 • Presentació de sol·licituds telemàtiques als serveis territorials: del 12 al 16 de gener de 2022
 • Publicació de la llista de persones admeses i excloses 17 de gener de 2022 a les 14.00 h
 • Reclamacions a la llista de persones admeses i excloses: fins al 18 de gener de 2022 a les 14.00 h
 • Publicació de la llista de persones candidates per ordre alfabètic, amb data i hora d’entrevista: 20 de gener de 2022
 • Entrevistes: del 21 al 26 de gener de 2022
 • Publicació de la llista de persones seleccionades: 27 de gener de 2022 a les 10.00 h
 • Reclamació a la llista de persones seleccionades: fins al 28 de gener de 2022 a les 10.00 h
 • Publicació de la llista definitiva de persones seleccionades: 28 de gener de 2022 a partir de les 14.00 h
 • Incorporació al lloc de treball: 31 de gener de 2022

Funcions:

Les seves funcions es concreten en:

 • Acompanyar l’alumnat en el seu procés emocional per accedir als aprenentatges.
 • Detectar l’alumnat amb necessitats de salut mental.
 • Orientar les famílies i altres agents que actuïn al voltant de l’alumne/a.
 • Portar a terme plans i projectes d’habilitats emocionals i salut mental.
 • Proporcionar pautes i eines que permetin l’acompanyament de l’alumnat i les seves famílies.
 • Proposar actuacions i/o plans tutorials per a l’educació emocional i la salut mental en coordinació amb els tutors i tutores de les aules.
 • Crear materials que per a l’educació emocional i la salut mental de l’alumnat.

Comissió de selecció dels Serveis Centrals

 • President/a de la comissió: Maria Mercè Montané Giralt
 • Cap del Servei d’Atenció Educativa Inclusiva i Orientació: Prudens Martínez Guijarro
 • Tècnica del Servei d’Atenció Educativa Inclusiva i Orientació: Glòria Medina Rocillo

Formació:

El Departament d’Educació oferirà formació inicial específica al personal seleccionat en els aspectes següents:

 • L’organització dels recursos i suports (universals, addicionals i intensius) als centres i per a l’alumnat. La comunitat educativa. Agents educatius i l’atenció educativa a l’alumnat.
 • Els Serveis Educatius. Els Serveis Educatius de Zona (SEZ) i els Serveis Educatius Específics (SEE).
 • El Disseny Universal per l’Aprenentatge (DUA).
 • La prevenció del suïcidi en l’alumnat.
 • El Trastorn Alimentari Compulsiu (TAC) en l’alumnat.
 • L’escolta activa i l’entrevista (alumnat i famílies).
 • L’acompanyament de l’alumnat amb necessitats derivades de la salut mental.
 • Els circuits de derivació en cas de detecció de necessitats dels alumnes i les seves famílies.
 • Les emocions. Detecció, expressió, abordatge i tractament en un àmbit educatiu.
 • L’orientació educativa i professional.

Accés als webs dels serveis territorials:

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/concursos/unitats-acompanyament-orientacio/convocatoria-coordinacio-uao/#bloc8