Print Friendly, PDF & Email

El BOE ha publicat el 20 de novembre l’extracte de la resolució per la qual es convoquen 623 places docents en el marc del programa de Professorat Visitant, el termini de presentació de sol·licituds del qual comprèn des del 29 de novembre fins al 21 de desembre.

Per tal d’ atendre les necessitats de professorat als centres i programes d’acció educativa espanyola a l’ exterior, així com a la provisió de llocs d’assessors tècnics en el marc de la projecció de la cultura i de la llengua espanyoles, el Ministeri d’ Educació i FP convoca mitjançant concurs de mèrits la cobertura de places, per a funcionaris de carrera dels Cossos de Catedràtics i Professors d’ Ensenyament Secundari, de Catedràtics i Professors d’ Escoles Oficials d’ Idiomes, de Professors Tècnics de Formació Professional i de Mestres, en règim d’ adscripció temporal.

Requisits de participació

  • Comptar amb una antiguitat mínima de tres anys com a funcionari de carrera en servei actiu en el respectiu cos docent des del qual es participi en el concurs.
  • Trobar-se en situació de servei actiu al cos al qual corresponguin els llocs demanats, i ser titular de les especialitats requerides per aquests llocs o, en el cas del Cos de Mestres, acreditar haver estat habilitat per a llocs de l’ especialitat.
  • Si ha estat adscrit a l’exterior i torna a participar, haver prestat serveis durant tres cursos acadèmics complets a Espanya com a funcionari del cos des del qual es participa, computats des de la data de cessament a l’exterior fins a la finalització del curs escolar en què es publica aquesta convocatòria.
  • Per a llocs en Escoles Europees, no haver estat adscrit anteriorment per concurs de mèrits a llocs d’aquestes Escoles.
  • Comptar amb el nivell de l’idioma o d’un dels idiomes que per a cada lloc es determina a la convocatòria,

Enllaços:

*Butlletí ‘Tot sobre la convocatòria de docent/assessor a l’exterior. Funcionaris de carrera’

Acción educativa en el exterior. Docente/asesor (fespugt.es)

* BOE: Resolució de 23 de novembre de 2021, de la Sotssecretaria, per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs de personal docent a l’exterior.

Disposición 19547 del BOE núm. 283 de 2021 (fespugt.es)

*BOE: Resolució de 23 de novembre de 2021, de la Sotssecretaria, per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs d’assessors tècnics i assessores tècniques a l’exterior.

Disposición 19546 del BOE núm. 283 de 2021 (fespugt.es)

*Convocats els nous concursos de docents i assessors a l’exterior

Programa de Profesorado visitante (Curso 2022-2023) | Ministerio de Educación y Formación Profesional (educacionyfp.gob.es)