Print Friendly, PDF & Email
  • Publicacions de correccions d’errades per part del Departament d’Educació corresponents a la convocatòria d’Oposicions 2021.

 

1) CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).

Havent observat errades a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, publicada al DOGC núm. 8332, de 3 de febrer de 2021, se’n detallen les correccions oportunes:

 

  • A la pàgina 34, a l’annex 1, el sisè paràgraf de la base 7.5 Fase d’oposició en el procediment selectiu d’accés a un cos de grup superior, on diu:

“La persona aspirant disposa de dues hores per a la preparació del tema que ha d’exposar, sense possibilitat d’utilitzar cap dispositiu que permeti la connexió amb l’exterior.”,

ha de dir:

“La persona aspirant disposa de dues hores per a la preparació del tema que ha d’exposar, durant les quals pot consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat d’utilitzar cap dispositiu que permeti la connexió amb l’exterior.”.

 

  • A la pàgina 44, a l’annex 2, el setè paràgraf de la base 7.1 Sistema de selecció, on diu:

“La persona aspirant disposa de dues hores per a la preparació del tema que ha d’exposar, sense possibilitat d’utilitzar cap dispositiu que permeti la connexió amb l’exterior.”,

ha de dir:

“La persona aspirant disposa de dues hores per a la preparació del tema que ha d’exposar, durant les quals pot consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat d’utilitzar cap dispositiu que permeti la connexió amb l’exterior.”.

 

  • A la pàgina 58, a l’annex 5, la base 1.3 Especialitats del cos de mestres, el tercer paràgraf en l’especialitat de pedagogia terapèutica, on diu:

“El pla d’actuació ha d’especificar els alumnes o grups d’alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu i les principals prioritats dels seus plans de suport individual (PI) -competències, objectius, continguts, activitats d’aprenentatge, orientacions metodològiques (materials i/o recursos, temporització i gradació de mesures i suports per a la personalització de l’aprenentatge) i orientacions per a l’avaluació (criteris i instruments que permeten avaluar el procés d’assoliment de les competències pròpies de l’àmbit lingüístic)-. Els PI han de garantir que els alumnes tinguin les condicions adequades per progressar en l’adquisició de les capacitats i les competències bàsiques que s’estableixen en el currículum de l’etapa i en la seva participació en les activitats generals de l’aula i del centre.”,

ha de dir:

“El pla d’actuació ha d’especificar els alumnes o grups d’alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu i les principals prioritats dels seus plans de suport individual (PI) -competències, objectius, continguts, activitats d’aprenentatge, orientacions metodològiques (materials i/o recursos, temporització i gradació de mesures i suports per a la personalització de l’aprenentatge) i orientacions per a l’avaluació (criteris i instruments que permeten avaluar el procés d’assoliment de les competències pròpies dels diferents àmbits) per garantir l’atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu -. Els PI han de garantir que els alumnes tinguin les condicions adequades per progressar en l’adquisició de les capacitats i les competències bàsiques que s’estableixen en el currículum de l’etapa i en la seva participació en les activitats generals de l’aula i del centre.”.

 

2) CORRECCIÓ D’ERRADES A L’eTAULER DE SEUS DE TRIBUNALS D`OPOSICIONS

  • El Departament ens ha fet arribar informació sobre una actualitzatció  a l’eTauler de  la llista de persones admeses a les Oposicions, però no afecta a aspirants com a tal, sinó a les seus. L’errada ha estat únicament a l’eTauler, no a la informació que ha pogut consultar la persona aspirant en la web de l’aspirant.

  • El canvi afecta a tres seus de tribunal:

Tribunal PMU 1: Institut Montserrat Roig, c. Pau Alsina, 25, 08019 Barcelona Tel.: 932853491
Tribunal INF 1: la seu havia canviat de nom i constava l’antic nom “Institut Príncep e Girona” quan l’actual és “Institut Teresa Pàmies”
Tribunal EES 5: adreça nova de l’Institut Leonardo da Vinci: c. Alfons d’Aragó 20, 08174 Sant Cugat del Vallès

UGT EDUCACIÓ