Print Friendly, PDF & Email

CRITERIS PER A LA GESTIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL
DOCENT PER AL CURS 2012-2013.
1. Manteniment i baixa de la borsa de treball
1.1 Excedències
1.2 Maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació, malaltia o accident
1.3 Realització d’estudis
1.4 Causes greus degudament justificades
1.5 Programes d’actuació a l’estranger
1.6 Cura de persones discapacitades
1.7 Ocupar un altre lloc de treball
1.8 Altres motius
1.9 Baixa de la borsa de treball
2. Durada dels nomenaments
3. Proves per certificar la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar una vacant o
substitució
3.1 Cicles formatius de formació professional
3.2 Escoles oficials d’idiomes
3.3 Escoles d’arts i superiors de disseny
4. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomenarà una
persona substituta en els centres públics docents
5. Modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal
interí/substitut docent.
6. Procediment d’adjudicació de llocs de treball vacants en règim d’interinitat i
substitucions
6.1 Actes de nomenaments telemàtics
6.2 Adjudicacions de substitucions de difícil cobertura
6.3 Procediment d’urgència
6.4 Formació pedagògica i didàctica
6.5 Vigència de l’especialitat per a determinades titulacions de FP
7. Condicions per a la cobertura de vacants i substitucions de jornada reduïda
7.1 Reducció de jornada i permís de lactància del personal substitut
7.2 Adjudicacions de jornada reduïda
7.3 Finalització d’alguns nomenaments compactats
8. Condicions per a la confecció dels horaris, en cas d’acumular-se més d’una
reducció de jornada a efectes de cobrir-les amb personal interí o substitut
8.1 En un mateix centre públic d’educació infantil i primària
8.2 En un mateix centre públic d’educació secundària

Abstret de la Pàgina oficial del Gencat.


1. Manteniment i baixa de la borsa de treball
1.1 Excedències.
1.1.1 D’acord amb els articles 4, 5 i 7 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de
mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral de personal al
servei de les administracions públiques de Catalunya, el personal interí té dret
a l’excedència voluntària per tenir cura d’un fill o filla, per tenir cura de familiars i
per violència de gènere, amb els requisits i la durada que figuren als articles
esmentats.
Durant el període d’excedència, el personal docent amb nomenament d’interí
tindrà dret a la reserva del lloc de treball pel qual havia estat nomenat.
Podrà gaudir d’aquest dret tot el personal interí o substitut docent que tingui un
nomenament, amb el benentès que el dret a reserva de lloc de treball finalitza
en el moment en què hauria finalitzat el nomenament d’interí o substitut,
independentment dels supòsits que amb caràcter general posen fi al període
d’excedència.
1.1.2 La vacant generada pel personal interí en situació d’excedència voluntària
per algun dels supòsits esmentats en l’apartat anterior es cobrirà amb una
persona substituta.
1.1.3 En el supòsit que, a conseqüència de la reincorporació de la persona
titular de la vacant en una data anterior a la prevista, es produeixi el cessament
d’una persona interina o substituta que es trobi en alguna de les situacions
d’excedència que preveu l’apartat 1.1.1, se li notificarà amb la màxima urgència
el cessament de la seva relació de serveis amb l’Administració.
1.1.4 El temps de permanència en la situació d’excedència computa a efectes
del sistema de previsió social, a efectes de reconeixement de serveis previs i
com a temps de servei prestat a efectes del número d’ordre en la borsa de
treball docent.
1.1.5 Abans de la finalització del període d’excedència, el personal interí en
aquesta situació haurà de sol·licitar el reingrés al servei actiu. Si no ho fa
s’entendrà que cessa en la seva relació de serveis amb l’Administració.
1.1.6 En el cas que la persona no hagi complert el període màxim d’excedència
per qualsevol dels motius que preveu l’apartat 2.1.1 el dia 31 d’agost de 2012, i
no tingui nomenament l’1 de setembre de 2012, podrà sol·licitar no ser
nomenada durant el curs 2012-2013 durant un període que no podrà superar el
temps de durada màxima de l’excedència, i mantindrà el número d’ordre de la
borsa que li correspongui, sense que aquest període computi a cap efecte.
1.1.7 Així mateix, quan una persona que hagi tingut el dret a sol·licitar una
excedència per qualsevol dels motius que preveu l’apartat 2.1.1 no l’hagi
exercit, i l’1 de setembre de 2012 no tingui nomenament, també podrà sol·licitar
no ser nomenada durant un període que no podrà excedir del temps de durada
màxima de l’excedència corresponent, i mantindrà el número d’ordre de la
borsa que li correspongui, sense que aquest període computi a cap efecte.
1.2 Maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació, malaltia o accident.
1.2.1 Quan una persona estigui en situació de permís de maternitat, adopció,
paternitat, acolliment, compactació, baixa per malaltia o accident abans de l’inici
del curs escolar, se li assignarà una vacant, si correspon, d’entre les
sol·licitades, atenent el número d’ordre que té assignat en la borsa de treball.
Mentre el personal interí nomenat romangui en la situació esmentada, el lloc de
treball serà cobert per una persona substituta.
A partir de la data d’inici del nomenament, la persona interina gaudirà del
permís corresponent. Quan finalitzi el període legal previst per al permís, la
persona interina s’incorporarà al mateix lloc de treball que li va ser assignat
inicialment, en el cas que aquest estigui ocupat per una persona substituta. En
el cas que el lloc de treball estigui ocupat per la persona funcionària titular, se li
adjudicarà la destinació que li correspongui, atenent el número d’ordre que té
assignat en la borsa de treball docent.
1.2.2 En el cas de permís de maternitat o baixa per accident laboral d’una
persona substituta amb nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny de
2013, es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte
d’obtenció del número d’ordre de la borsa, les setmanes de què es disposen
amb caràcter general per permís de maternitat o el temps que duri la baixa per
accident laboral, amb independència de la data de finalització del nomenament,
però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al
30 de juny de 2013.
Aquesta situació també es prendrà en consideració en el cas d’una persona
candidata a substitucions sense nomenament a la qual s’ofereixi un
nomenament mentre estigui en període corresponent al permís de maternitat o
de baixa per accident laboral, de manera que es computaran com a serveis
prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenció de número d’ordre en la borsa, el
temps que resta des del moment de l’oferiment fins a la finalització del període
corresponent al permís per maternitat o la baixa per accident laboral però
sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30
de juny de 2013.
1.2.3 En el cas que una persona interina amb nomenament fins al 31 d’agost
de 2013 tingui un permís de maternitat, adopció o paternitat durant el mes
d’agost, tindrà dret a gaudir, una vegada finalitzat el permís, de les vacances
corresponents, en el cas que tingui un nou nomenament per un curs sencer, els
dies del mes d’agost durant els quals va gaudir del permís de maternitat,
adopció o paternitat.
1.2.4 En el cas que una persona interina amb nomenament fins al 31 d’agost
de 2013 gaudeixi de la compactació de la reducció de jornada durant el mes
d’agost, el còmput del període de compactació quedaria interromput fins a
l’acabament del període de vacances.
Acabat el període de vacances, podrà gaudir del temps de compactació restant
sempre que tingui un nou nomenament per un curs escolar sencer, és a dir,
des de l’1 de setembre al 31 d’agost i destinació a jornada sencera
1.2.5 Les persones de la borsa de treball que es trobin en situació d’incapacitat
temporal per malaltia o maternitat que no tenen cap vinculació de nomenament
amb l’Administració podran al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,
als efectes de romandre en la borsa de treball docent mentre es mantingui el
motiu, per tal de no ser convocades a cap acte d’adjudicació.
1.3 Realització d’estudis.
Quan una persona de la borsa de treball realitzi estudis adreçats a l’obtenció
d’una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball, que atès el
seu caràcter presencial siguin incompatibles amb un nomenament com a
personal docent, no desenvolupi cap activitat remunerada i justifiqui
documentalment aquesta situació, podrà sol·licitar cada curs, prèviament al
nomenament, no ser nomenada durant el període d’aquests estudis, i
mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que computi aquest
període com a serveis. No obstant això, amb caràcter excepcional, es podrà
demanar la interrupció del nomenament vigent i, després d’analitzada i
valorada de manera positiva aquesta petició per part dels serveis territorials del
Departament d’Ensenyament i, si s’escau, del Consorci d’Educació de
Barcelona, es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que
aquest temps computi com a serveis prestats.
1.4 Causes greus degudament justificades.
Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a
l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades durant el període que
duri aquesta situació per causes greus degudament justificades. Després
d’analitzada i valorada de manera positiva aquesta petició per part dels serveis
territorials del Departament d’Ensenyament i, si s’escau, del Consorci
d’Educació de Barcelona, es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball,
sense que aquest temps computi com a serveis prestats.
També es podrà demanar la interrupció del nomenament per causes greus
degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s’han
esmentat al paràgraf anterior.
1.5 Programes d’actuació a l’estranger.
Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a
l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades durant el període que
duri la col·laboració amb una ONG a l’estranger o en d’altres programes
d’actuació a l’estranger.
Aquesta col·laboració s’ha de justificar degudament. Després d’analitzada i
valorada de manera positiva aquesta petició per part dels serveis territorials del
Departament d’Ensenyament i, si s’escau, del Consorci d’Educació de
Barcelona, es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que
aquest temps computi com a serveis prestats.
També es podrà demanar la interrupció del nomenament per aquesta causa
degudament justificada, segons els mateixos criteris i efectes que s’han
esmentat al paràgraf anterior.
1.6 Cura de persones discapacitades.
Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelació a
l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades durant un curs per
tenir cura directa de persones discapacitades que no exerceixin cap activitat
retribuïda.
Aquesta situació s’ha de justificar degudament. Després d’analitzada i valorada
de manera positiva aquesta petició per part dels serveis territorials del
Departament d’Ensenyament i, si s’escau, del Consorci d’Educació de
Barcelona, es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que
aquest temps computi com a serveis prestats.
També es podrà demanar la interrupció del nomenament per aquestes causes,
degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s’han
esmentat al paràgraf anterior.
1.7 Ocupar un altre lloc de treball
Les persones sense nomenament vigent que estiguin treballant i ho acreditin
documentalment podran demanar amb antelació a l’oferiment d’una vacant o
substitució no ser nomenades durant el temps que duri el treball que estan
realitzant i com a màxim fins al 30 de juny del curs en què se sol·licita.
1.8 Altres motius
Es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps
computi com a serveis prestats a les persones que siguin nomenades per
ocupar:
Càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat o altres
comunitats autònomes.
Càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals.
Condició de diputat o senador de les Corts Generals o dels membres del
Parlament de Catalunya.
Llocs classificats com a personal eventual en la relació de llocs de treball de la
Generalitat i les entitats locals.
1.9 Baixa de la borsa de treball.
És motiu de baixa de la borsa de treball:
a) La renúncia, així com no acceptar la destinació adjudicada, o no prendre
possessió del lloc de treball adjudicat quan comenci l’activitat docent del dia
que, a la credencial, figura com a data d’inici de la substitució.
b) El fet de no acceptar un nomenament ofert pels serveis territorials del
Departament d’Ensenyament i, si s’escau, pel Consorci d’Educació de
Barcelona, que constin com a preferent, encara que la no-acceptació no es
formalitzi per escrit.
c) El fet de no participar en els processos de nomenaments (manca de
connexió en els processos d’adjudicació telemàtics) sense causa justificada,
quan pel número d’ordre que es tingui assignat s’estigui obligat a participar-hi.
d) La renúncia a un nomenament vigent. El personal interí/substitut amb un
nomenament vigent que vulgui renunciar al seu lloc de treball ho ha de
comunicar als serveis territorials del Departament d’Ensenyament i, si s’escau,
al Consorci d’Educació de Barcelona, amb 3 dies d’antelació.
La inobservança d’aquest preavís determina la pèrdua o el descompte, en la
liquidació final i de parts proporcionals, de la remuneració corresponent als dies
que s’hagi retardat el preavís.
e) El fet de no comunicar la finalització del nomenament (als Serveis Territorials
del Departament d’Ensenyament o, si s’escau, al Consorci d’Educació de
Barcelona) en el termini de 24 hores des de que rep la comunicació del/de la
director/a del centre del fet que ha finalitzat.
f) També es produirà la baixa de la borsa de treball en els supòsits que
preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 6 del Decret 133/2001, de 29 de maig,
modificat pel Decret 172/2005, de 23 d’agost.
2. Durada dels nomenaments
2.1 Els nomenaments d’una durada inferior al curs escolar per a substitucions
temporals no s’interrompran durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o els
caps de setmana, en cas que el permís o la llicència de la persona titular del
lloc de treball inclogui aquests períodes de temps.
El cessament del personal substitut es farà efectiu quan finalitzi el permís o
llicència que ha motivat el nomenament o, en qualsevol cas, el 30 de juny de
2013.
2.2 Per tal d’evitar encavalcaments entre les retribucions per les liquidacions
percebudes al llarg del curs i un nomenament posterior que inclogui el mes
d’agost, tots els nomenaments d’interins docents a vacant posteriors a l’1 de
març tindran com a data màxima de finalització el 30 de juny.
3. Proves per certificar la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar una vacant o
substitució
D’acord amb el que preveu l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig,
modificat pel Decret 172/2005, de 23 d’agost, i per tal de garantir la capacitació
per impartir determinats crèdits dels cicles formatius de formació professional o
determinats crèdits o matèries corresponents al cos de professors d’arts
plàstiques i disseny, del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny o
del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes, el Departament
d’Ensenyament pot establir la superació d’una prova que certifiqui la idoneïtat
de la persona que ha d’ocupar una vacant o una substitució de les especialitats
corresponents. A aquests efectes, es designarà una comissió avaluadora.
Les persones que no superin la prova per impartir una determinada especialitat
no seran admeses en la borsa de treball per a aquesta especialitat. Sempre
que tinguin la capacitació per impartir altres especialitats, romandran a la borsa
de treball de personal interí docent per aquestes altres especialitats.
3.1 Cicles formatius de formació professional.
Per tal de garantir la capacitació per impartir determinats crèdits dels cicles
formatius de formació professional, caldrà superar la prova esmentada en el
punt anterior o, si s’escau, l’exempció, que certifiqui la idoneïtat de la persona
que ha estat nomenada per ocupar una vacant o una substitució de les
especialitats següents:
Cos de Professors d’Ensenyaments Secundaris
503 Assessoria d’imatge personal
506 Hoteleria i turisme
507 Informàtica
511 Organització i processos de manteniment de vehicles
519 Processos i mitjans de comunicació
522 Processos i productes d’arts gràfiques
523 Processos i productes de fusta i mobles
Cos de Professors Tècnics de Formació Professional
601 Cuina i pastisseria
603 Estètica
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids
609 Manteniment de vehicles
610 Màquines, serveis i producció
611 Mecanització i manteniment de màquines
614 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris
615 Operacions de processos
618 Perruqueria
623 Producció en arts gràfiques
626 Serveis de restauració
627 Sistemes i aplicacions informàtiques
628 Soldadures
629 Tècniques i procediments d’imatge i so
La prova tindrà caràcter teòric i pràctic i s’estructurarà en dues parts: una
primera part en la qual s’hauran de respondre preguntes obertes de tipus test
sobre continguts conceptuals, i una segona part en la qual s’haurà de realitzar
un exercici pràctic. El contingut de la prova tindrà com a referència els objectius
i els continguts establerts en el currículum dels crèdits dels cicles formatius
assignats a l’especialitat docent corresponent. La informació relativa a
l’esmentat currículum es troba a l’adreça d’Internet
(http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp) (apartat Cicles formatius,
Currículums). La durada aproximada de la prova serà de 4 hores.
Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en l’especialitat
corresponent de 6 mesos en centres docents o acreditin documentalment una
experiència mínima de 6 mesos en el món laboral o formació específica en el
camp corresponent no hauran de realitzar la prova.
A fi de tenir l’exempció de l’esmentada prova d’idoneïtat han d’acreditar
documentalment l’experiència i la formació esmentades davant la comissió
avaluadora. La documentació que cal aportar per a l’exempció de la prova serà:
Per a les persones que han treballat com assalariades:
1. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (fe de vida laboral)
on constin l’empresa i el grup de cotització, actualitzat en el mes en què es faci
la prova.
2. Certificat de l’empresa on constin la durada del contracte, les tasques
exercides i el CIF de l’empresa, nom, DNI i càrrec de la persona que certifica.
Per a les persones que han treballat com a autònomes:
1. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat
laboral que correspongui.
2. Liquidació de l’impost d’activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de
la declaració censal del Ministeri d’Hisenda on constin la descripció, el tipus i el
grup d’activitat.
3. Declaració personal de les activitats que realitza.
3.2 Escoles oficials d’idiomes.
Caldrà superar una prova d’idoneïtat per ocupar vacants i substitucions en
escoles oficials d’idiomes.
Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en l’especialitat
corresponent de 6 mesos en centres públics dependents del Departament
d’Ensenyament no hauran de realitzar aquesta prova.
La prova consistirà en una entrevista oral en la qual la persona candidata
demostri la competència lingüística suficient per impartir classes de
l’especialitat corresponent i una prova escrita en la qual la persona candidata
demostri coneixement sobre els objectius i els continguts del currículum de les
escoles oficials d’idiomes i coneixements didàctics per impartir classes de
l’idioma com a segona llengua. La durada aproximada de la prova serà de dues
hores i mitja.
3.3 Escoles d’arts i superiors de disseny.
Caldrà superar una prova d’idoneïtat per ocupar vacants i substitucions en
escoles d’arts i superiors de disseny de les especialitats següents:
Cos de Professors d’arts Plàstiques i Disseny
701 Ceràmica
708 Dibuix tècnic
709 Disseny d’interiors
710 Disseny de moda
711 Disseny de producte
712 Disseny gràfic
713 Disseny tèxtil
717 Joieria i orfebreria
718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre
720 Materials i tecnologia: disseny
722 Mitjans informàtics
724 Vidre
Cos de Mestres d’arts Plàstiques i Disseny
804 Daurat i policromia
805 Ebenisteria artística
806 Enquadernació artística
808 Fotografia i processos de reproducció
809 Modelisme i maquetisme
814 Tècniques de gravat i estampació
815 Tècniques de joieria, bijuteria
817 Tècniques de patronatge i confecció
Les persones que acreditin experiència docent prèvia en l’especialitat
corresponent de 6 mesos en escoles d’arts i superiors de disseny, dependents
del Departament d’Ensenyament no hauran de fer la prova d’idoneïtat.
La prova tindrà caràcter teòric i pràctic i s’estructurarà en dues parts: una
primera part en la qual s’hauran de respondre per escrit preguntes obertes
sobre continguts procedimentals i conceptuals implicats en els mòduls dels
cicles formatius i en les assignatures dels ensenyaments superiors de disseny
assignats a l’especialitat docent corresponent, i una segona part en la qual
s’haurà de realitzar un exercici pràctic sobre tasques i processos implicats en la
docència i gestió d’aula dels currículums esmentats.
La durada aproximada de la prova serà de tres hores i l’entrevista, si escau, no
excedirà els 10 minuts.
3.4 Les proves es realitzaran en els centres on les persones interessades hagin
estat nomenades per primera vegada i les comissions avaluadores estaran
formades pel/per la director/a o el/la cap d’estudis del centre, el/la cap del
Departament i un/a professor/a del Departament al qual s’ha d’incorporar la
persona nomenada.
Per a cobrir els llocs de treball de les especialitats a que fan referència les
bases 3.1. 3.2 i 3.3, en el cas que no sigui possible nomenar una persona
candidata que acrediti la idoneïtat o n’estigui exempt, es podrà nomenar una
persona que hagi sol.licitat aquestes especialitats però que tingui pendent la
superació de la prova esmentada en el paràgraf anterior. Per tal de seleccionar
la persona candidata, caldrà seguir el procediment per a nomenaments de
difícil cobertura previst a la base 6.2 .
En cas que s’hi presentin persones candidates que acreditin la capacitació,
independentment del servei territorial que tinguin demanat com a preferent,
tindran preferència davant de les persones candidates que no tinguin la
idoneïtat.
Independentment dels sistemes de comunicació individual que cada àrea
territorial utilitzi s’ha de publicar el resultat de l’adjudicació en la seva pàgina
d’internet. S’haurà d’especificar la plaça adjudicada, el nom de la persona a la
qual s’ha adjudicat i el número d’ordre.
Si no es supera la prova, el nomenament no tindrà efectes i la persona
candidata quedarà exclosa de la borsa de treball per aquesta especialitat.
Les comissions avaluadores de les proves d’idoneïtat no estan incloses en els
supòsits previstos al Decret 138/2008, de 8 de juliol.
4. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomenarà personal
substitut en centres públics docents
No es nomenarà personal substitut fins que no hagin transcorregut deu dies
lectius des de l’inici de la situació que justifica el nomenament. Durant el
període de deu dies lectius anterior al nomenament del substitut els alumnes
hauran de ser atesos amb els recursos propis del centre.
Tanmateix, quan en un mateix centre hi hagi simultàniament diverses baixes
d’una durada prevista superior als deu dies lectius, no cobertes amb personal
substitut, i es prevegi que es mantindrà la simultaneïtat durant cinc dies lectius,
com a mínim, a comptar des del dia de nomenament de la persona substituta,
se seguiran els següents criteris:
1. A les escoles de menys de 20 mestres, a les zones escolars rurals i
als centres d’educació especial es nomenarà personal substitut des del
primer dia, a partir de la segona incidència simultània.
2. A les escoles amb plantilla de 20 o més mestres es nomenarà
personal substitut des del primer dia, a partir de la tercera incidència
simultània.
3. Als instituts i seccions de menys de 12 grups, quan es tracti
d’incidències del professorat que imparteix ESO, es nomenarà personal
substitut des del primer dia, a partir de la segona incidència simultània.
4. Als instituts amb 12 o més grups, quan es tracti d’incidències del
professorat que imparteix ESO, es nomenarà personal substitut des del
primer dia, a partir de la tercera incidència simultània.
5. Al batxillerat, la formació professional, els ensenyaments esportius, les
escoles oficials d’idiomes, les escoles d’art, els centres i aules de
formació d’adults, i als serveis educatius es nomenarà personal substitut
des del primer dia, a partir de la tercera incidència simultània.
Quan, pel criteri de simultaneïtat esmentat, s’hagi de substituir una de les
incidències del centre, es cobrirà, preferentment, la que tingui prevista una
major durada o , si s’escau, la llicència per infantament o la compactació de la
reducció de jornada per cura de fill.
5. Modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal
interí/substitut docent.
Al llarg del curs 2012-2013 s’obriran terminis per modificar les dades que
consten a la borsa de treball de personal docent, el dia 17 de setembre i durant
la darrera setmana dels mesos d’octubre, gener i març.
No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili
familiar o altra causa greu que s’haurà de justificar documentalment, es podrà
modificar l’àrea territorial demanada com a preferent, els municipis (en el cas
del Consorci de Barcelona els districtes) i comarques i les especialitats
mitjançant sol·licitud dirigida al director dels serveis territorials corresponents o
al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.
6. Procediment d’adjudicació de llocs de treball vacants en règim d’interinitat i
substitucions.
A partir del dia 30 d’agost de 2012, els serveis territorials del Departament
d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona destinaran el professorat
interí i substitut que no hagi obtingut cap destinació en les adjudicacions de
destinacions provisionals del mes de juliol als llocs de treball vacants i
substitucions que s’hagin produït amb posterioritat a l’esmentada adjudicació.
Els dies en què es realitzaran els actes d’adjudicacions de finals del mes
d’agost i primera setmana del mes de setembre es publicaran a la pàgina
d’internet del Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament
(apartat Borsa de treball de personal docent, Actes de nomenaments de
personal docent com a interins i substituts) i a la pàgina d’internet de cada
servei territorial i del Consorci d’Educació de Barcelona com a mínim amb una
setmana d’antelació.
Les adjudicacions a llocs de treball vacants i substitucions del curs es duran a
terme seguint els criteris següents:
6.1.1 Actes de nomenaments telemàtics.
a) Accés:
Per accedir als actes de nomenament telemàtics les persones participants
hauran d’entrar a la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament. Des
d’aquesta pàgina inicial hauran d’anar al menú desplegable “Directe a” i
seleccionar els serveis territorials demanats com a preferents o el Consorci
d’Educació de Barcelona, i a partir d’aquí, entrar a Actes telemàtics de
nomenaments de primària o a Actes telemàtics de nomenaments de secundària
segons correspongui.
b) Participants:
Les persones que han de participar en aquests actes de nomenament són les
que consten en el registre informàtic del personal del Departament
d’Ensenyament com a personal interí/substitut que forma part de la borsa de
treball del personal docent.
b.1) Actes telemàtics de nomenaments de primària.
Dins d’aquest personal estan inclosos el personal interí/substitut que té
especialitats docents del cos de mestres i el dels cossos de professors
d’ensenyaments secundaris que té demanada la disponibilitat per treballar en
centres educatius públics d’educació infantil i primària i que en el moment de
l’adjudicació estiguin disponibles per ocupar el lloc de treball.
b.2) Actes telemàtics de nomenaments de secundària.
Dins d’aquest personal estan inclosos el personal interí/substitut que té
demanades especialitats docents dels cossos de professors d’ensenyaments
secundaris, tècnics de formació professional, escoles oficials d’idiomes i
escoles d’art i que en el moment de l’adjudicació estan disponibles per ocupar
el lloc de treball.
La participació en aquests actes comportarà l’autorització implícita per rebre les
notificacions mitjançant canals alternatius de comunicació, com l’SMS al
número de telèfon mòbil i el correu electrònic a l’adreça que consta en el
registre informàtic del personal docent del Departament d’Ensenyament.
c) Ordenació dels col·lectius de participants i criteris de preferència:
El criteri de prioritat en les adjudicacions dels llocs de treball a proveir en els
actes de nomenament està determinat pel col·lectiu al qual pertany el personal
interí/substitut docent. L’ordre de prelació del col·lectiu és el següent:
c.1) Actes telemàtics de nomenaments de primària:
1r Personal interí/substitut del cos de mestres amb temps de serveis prestats a
la borsa de treball docent.
2n Personal interí/substitut del cos de mestres sense temps de serveis prestats
a la borsa de treball docent.
3r Personal interí/substitut del cos de secundària, amb la disponibilitat per
treballar en escoles d’educació infantil i primària i amb temps de serveis
prestats a la borsa de treball en aquests centres.
4t Personal interí/substitut del cos de secundària, amb la disponibilitat per
treballar en escoles d’educació infantil i primària i sense temps de serveis
prestats a la borsa de treball en aquests centres.
La prioritat dins el col·lectiu la determina el número d’ordre assignat a la borsa
de treball del personal interí/substitut, entenent com a prioritari el número
d’ordre més baix respecte del més alt.
c.2) Actes telemàtics de nomenaments de secundària:
1r Personal interí/substitut amb temps de serveis prestats a la borsa de treball
docent.
2n Personal interí/substitut sense temps de serveis prestats a la borsa de
treball docent.
La prioritat, dins el col·lectiu, està determinada pel número d’ordre assignat a la
borsa de treball del personal interí/substitut, entenent com a prioritari el número
d’ordre més baix respecte del més alt.
d) Convocatòria a la participació:
El mateix dia de l’adjudicació i amb anterioritat a la publicació de l’adjudicació,
es publicarà, a la pàgina d’Internet de cadascun dels serveis territorials del
Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona, l’interval
dels números d’ordre corresponent al personal interí/substitut que participa en
cada acte de nomenament.
Els dies en que es realitzaran actes telemàtics de nomenaments s’establiran
segons necessitats del servei a criteri dels directors dels Serveis Territorials o
del Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona
El calendari mensual d’actes de nomenament de cada àmbit territorial
s’anunciarà a cada pàgina web.
El resultat de l’adjudicació es podrà consultar a la pàgina d’Internet esmentada
anteriorment.
e) Procediment:
El procés de col·locació per tal de proveir els llocs de treball vacants en règim
d’interinitat o substitució en els actes de nomenament serà el següent:
Personal candidat a l’adjudicació:
Per a cada lloc de treball vacant o substitució que s’hagi de proveir, es
convocarà una persona candidata interina/substituta que tingui el número
d’ordre comprès en l’interval publicat abans de l’adjudicació.
Es tindran en compte les especialitats docents que tinguin demanades a la
borsa de treball, així com la prioritat que hagin manifestat les persones
interessades de les peticions d’àmbits territorials.
Llocs de treball que intervenen en l’adjudicació:
Els llocs de treball en règim d’interinitat són els llocs de la plantilla autoritzada
dels centres que no tenen assignada una persona titular que els ocupi durant el
curs escolar vigent. Els llocs a cobrir temporalment mitjançant substitucions
corresponen als que sí que tenen assignada una persona titular al llarg del curs
escolar vigent, la qual té autoritzada una llicència, excedència o permís que li
possibilita la reincorporació al llarg del curs escolar.
Ordre d’adjudicació dels llocs de treball:
Els llocs de treball vacants o substitucions s’adjudicaran tenint en compte els
criteris següents:
1. L’ordre de prioritat de les especialitats, que en cada adjudicació serà
determinat pels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i pel
Consorci d’Educació de Barcelona.
2. L’ordre de preferència del personal candidat. Se seleccionaran tantes
persones candidates interines/substitutes com vacants/substitucions hi hagi.
3. L’ordenació dels àmbits territorials que la persona candidata tingui
consignada en la borsa de treball.
4. El tipus de dedicació del lloc de treball (jornada sencera i jornades reduïdes).
5. La durada de la vacant o substitució.
Establerta l’ordenació dels llocs de treball vacants en règim d’interinitat o
substitucions a proveir, en funció de la prioritat de les especialitats, i
seleccionats per a cada lloc de treball la persona candidata amb millor dret per
ocupar-lo, el sistema iniciarà l’adjudicació d’acord amb el procés següent:
Per a cada grup de vacants o substitucions d’una determinada especialitat
s’adjudicaran primer les de jornada sencera, després les corresponents a llocs
de treball específics o centres de característiques especials i, finalment, les de
jornades reduïdes, que s’agruparan en blocs per cada tipus de jornada i
s’adjudicaran primer les de jornada més llarga.
Dins de cadascun dels tipus de dedicació s’ordenaran per la durada de la
vacant o substitució (de més a menys). Cal esmentar que les vacants i
substitucions de jornada reduïda i les corresponents a llocs de treball específics
o centres de característiques especials només seran assignades al personal
candidat si en les seves dades de la borsa de treball docent hi consta que ho té
demanat expressament.
Pel que fa a les persones candidates seleccionades (interins/substituts) per a
cada grup de vacants o substitucions d’una especialitat, i d’acord amb el criteri
que determina el paràgraf anterior, l’ordre d’assignació que s’estableix serà el
següent:
Es revisaran totes les peticions dels àmbits territorials seguint l’ordre determinat
per la primera persona candidata fins a adjudicar-li una destinació, se seguirà
amb el mateix procediment per a la persona candidata interna/substituta
següent, i així successivament fins a exhaurir el nombre de persones
candidates interines/substitutes.
Quan en l’adjudicació s’assigni a la persona candidata una vacant o substitució
per a una determinada especialitat, aquesta ja no estarà disponible per a la
resta d’especialitats que tingui demanades.
f) Notificació de la proposta d’adjudicació:
Finalitzat el procés d’adjudicació de la substitució o vacant en règim d’interinitat,
el personal candidat proposat rebrà la notificació a través de canals alternatius,
com un SMS al número de telèfon mòbil i un correu electrònic a l’adreça que
consten en el registre informàtic del personal docent del Departament
d’Ensenyament.
En aquesta notificació se’ls comunicarà la franja horària en què s’han de
connectar a l’aplicació per tal de conèixer les dades del lloc de treball adjudicat
i per acceptar aquesta destinació.
g) Accés al resultat de l’adjudicació:
Per conèixer el resultat de l’adjudicació, el personal candidat proposat per a
una adjudicació hauran d’accedir, dins la franja horària establerta, a la pàgina
d’Internet dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o del
Consorci d’Educació de Barcelona on hagi estat adjudicats.
A partir d’aquí, caldrà que el personal candidat s’identifiqui mitjançant el codi
d’usuari XTEC, o si hi manca, el sistema els facilitarà un codi d’usuari.
Una vegada identificat, podrà consultar les dades del lloc a proveir:
l’especialitat, el nom i l’adreça del centre educatiu, la durada de la
substitució/vacant i el tipus de jornada laboral. En aquest moment, el personal
candidat ha d’acceptar o refusar l’adjudicació obtinguda.
En el cas d’acceptar la proposta del lloc de treball a ocupar, s’haurà d’imprimir
la credencial, que lliurarà al/la director/a del centre del lloc que se li ha adjudicat
en el moment d’incorporar-s’hi, ja que sense aquest document el/la director/a
del centre no podrà confirmar l’adjudicació del lloc de treball. La data
d’incorporació de la persona substituta ha de ser la que figura a la credencial
com dia d’inici de la substitució.
El fet que la persona candidata proposada no accepti aquesta destinació
adjudicada, llevat que al·legui i justifiqui un dels motius que preveu l’apartat 2
d’aquest annex, comportarà la seva exclusió de la borsa de treball del personal
docent. En aquest cas, si vol tornar a ingressar en la borsa de treball docent, ho
podrà fer el curs escolar següent, mitjançant la seva participació en una nova
convocatòria per formar part de la borsa de treball.
h) Comunicació de la finalització de l’adjudicació:
Quan la persona interina/ substituta hagi rebut la comunicació del cessament
per incorporació del/ de la titular del lloc de treball per part del/ de la director/a
del centre on ha estat destinat, haurà d’entrar a la pàgina d’internet esmentada
al paràgraf anterior per tal de consignar aquest cessament i comunicar la seva
disponibilitat per participar en propers actes de nomenaments en el termini de
24 hores des de la comunicació.
Així mateix, caldrà que la persona interina/substituta, després del cessament,
trameti el document de la credencial, degudament emplenada i signada pel/ per
la director/a del centre, a la secció de gestió de personal docent dels serveis
territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona on hagi estat treballant.
6.1.2 Quan un lloc de treball vacant s’adjudiqui per error, els serveis territorials
del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona
pal•liaran l’errada oferint a la persona afectada una vacant o substitució de
característiques similars, al més aviat possible, tan bon punt es produeixi una
vacant o substitució
6.2 Adjudicacions de substitucions de difícil cobertura.
Excepcionalment, per a determinades adjudicacions molt específiques
corresponents als llocs de treball de característiques especials i després que
s’hagi constatat la dificultat de cobrir-les, atès que no hi ha persones
candidates o els que hi ha no les han acceptat en dos actes de nomenaments
telemàtics, els serveis territorials procediran a:
a) Donar publicitat de la vacant o substitució a cobrir, amb indicació de
l’especialitat requerida i les habilitats específiques, i/o les característiques que
fan que el lloc que s’hagi mostrat és de difícil cobertura. La publicitat
esmentada es farà amb una nota al tauler d’anuncis dels serveis territorials del
Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona, i a través
de la seva pàgina d’Internet.
Les especificitats del lloc hauran de constar de forma molt clara i concreta a
l’hora de fer la publicitat de la vacant o substitució.
b) Obrir un termini perquè les possibles persones interessades es posin en
contacte amb el personal de la secció de gestió de personal docent del servei
territorial encarregat de portar a terme les adjudicacions de les substitucions.
En el supòsit de concurrència de persones candidates que compleixin els
requisits genèrics i específics, han de tenir prioritat les persones que tenen
demanat l’àrea territorial com a preferent, l’especialitat demanada i número
d’ordre més baix.
Si es fa una selecció mitjançant entrevista s’ha d’anunciar en el moment d’oferir
la plaça. Faran l’entrevista un/una professor/a de l’especialitat, el/la director/a i
l’inspector/a del centre i s’aixecarà acta on figuraran els motius pels quals s’ha
seleccionat a una persona.
L’entrevista versarà sobre les habilitats específiques requerides per cobrir el
lloc ha de ser individualitzada i amb presència física del participant davant la
persona o persones que la realitzen. L’objecte de l’entrevista ha de centrar-se
en els mèrits al.legats pel candidat a la seva sol.licitud.
c) Independentment dels sistemes de comunicació individual que cada àrea
territorial utilitzi s’ha de publicar el resultat de l’adjudicació en la seva pàgina
d’Internet. S’haurà d’especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la
persona a la qual s’ha adjudicat i el número d’ordre.
6.3 Procediments d’urgència.
6.3.1 Quan, amb posterioritat a l’acte telemàtic de nomenaments, el personal
candidat a qui s’ha adjudicat una substitució no pugui o no vulgui incorporar-se
a la destinació adjudicada es podrà designar una nova persona candidata que
s’incorporarà al centre en la mateixa data en què estava prevista la
incorporació de la persona substituta que ha refusat l’adjudicació. Aquest
procediment s’haurà de seguir sempre que no es tracti d’una substitució de
difícil cobertura, que ja està regulada a la base 6.2.2 d’aquesta Resolució.
Per tal de formalitzar aquest nou nomenament els Serveis Territorials del
Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona, tan bon
punt tinguin coneixement que la persona substituta designada no s’incorporarà
al centre, localitzaran una nova persona candidata de la llista de disponibles de
l’especialitat, respectant l’ordre en tot cas, i posant-se en contacte amb la
persona interessada per mitjà del sistema de comunicació individual que els/les
responsables de l’àrea territorial considerin més eficaç.
Independentment dels sistemes de comunicació individual que cada àrea
territorial utilitzi s’ha de publicar el resultat de l’adjudicació en la seva pàgina
d’internet. S’haurà d’especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la
persona a la qual s’ha adjudicat i el número d’ordre
6.3.2 En el cas que no hi hagi prou mestres per cobrir les substitucions de les
especialitats d’educació infantil i primària, es mantindrà durant el curs
2012/2013 el procediment d’urgència que preveuen el punt 2 dels acords de 15
de setembre i de 9 d’octubre de 2006, i el punt 7 de l’Acord de 25 de juny de
2007 i es nomenarà el professorat disponible de la borsa de secundària que
hagi manifestat la seva disponibilitat per treballar en aquests centres, amb una
única modalitat de nomenament en totes les especialitats pròpies d’educació
infantil i primària, com a personal interí del cos de mestres i coincidint amb la
durada de la substitució.
Es nomenarà professorat interí/substitut inscrit en la borsa de treball docent
que hagin manifestat la seva disponibilitat per treballar en escoles d’educació
infantil i primària, i tinguin reconegudes algunes de les especialitats d’anglès,
francès, alemany, filosofia, geografia i història, cultura clàssica, llengua
catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i
química, matemàtiques, orientació educativa, música, educació física i dibuix,
d’acord amb els criteris i l’ordre de preferència que s’especifiquen a continuació:
Substitucions en llocs de l’especialitat d’educació especial (pedagogia
terapèutica i audició i llenguatge). S’oferiran a les persones que siguin
llicenciades en pedagogia, psicopedagogia i psicologia i tinguin demanada
l’especialitat d’orientació educativa. Les substitucions d’audició i llenguatge
s’oferiran a les persones que hagin acreditat, a més, una titulació de logopèdia.
Substitucions en llocs de l’especialitat d’educació infantil. S’oferiran al
professorat que tingui la titulació de pedagogia, psicopedagogia i psicologia i
hagi demanat l’especialitat d’orientació educativa.
Substitucions en llocs de les especialitats d’anglès, música i educació física.
S’oferiran al professorat que tingui reconeguda i demanada l’especialitat
corresponent a música, educació física i anglès, respectivament.
Substitucions en llocs de l’especialitat d’educació primària. S’oferiran al
personal interí i substitut docent que tingui reconeguda i demanada alguna de
les especialitats d’anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, cultura
clàssica, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i
geologia, física i química, matemàtiques, orientació educativa, música,
educació física i dibuix.
Les persones que hagin manifestat l’esmentada disponibilitat tindran
l’obligatorietat d’acceptar cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat o
substitucions en escoles d’educació infantil i primària en l’àmbit del servei
territorial demanat com a preferent.
6.4 Formació pedagògica i didàctica.
El professorat interí i substitut d’especialitats del cos de professors
d’ensenyament secundari i del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes
que d’acord amb les dades que consten el registre informàtic no estan en
possessió del màster de formació de professorat de secundària o equivalent
d’acord amb el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, hauran de presentar
el document acreditatiu d’aquest requisit abans de la finalització del curs
2012/2013. Les persones interessades poden consultar la informació referent a
aquest màster a la pàgina d’Internet del Departament d’Ensenyament (Borsa de
treball de personal docent, apartat Requisits per a la incorporació).
D’acord amb el que estableix l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, les
persones que formen part de la borsa amb una titulació equivalent a efectes de
docència per als ensenyaments de formació professional (tècnic superior i
tècnic especialista) que, per la seva titulació, no poden accedir als estudis de
màster regulats per l’Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, hauran de
presentar una certificació oficial que acrediti que estan en possessió de la
formació pedagògica i didàctica equivalent a l’exigida a l’article 100 de la Llei
Orgànica 2/2006 abans del 31 d’agost de 2013.
6.5 El professorat interí i substitut que es trobava inclòs en la borsa de treball
en el curs 2004-2005 amb temps de serveis prestats anteriorment i amb
titulació de tècnic superior o tècnic especialista en formació professional no
reconeguda com equivalent a diplomat a efectes de docència en la normativa
vigent, podrà continuar prestant serveis en l’especialitat corresponent a la seva
titulació, sempre que hagi prestat un mínim de 4 anys de serveis a l’entrada en
vigor del Decret 172/2005, de 23 d’agost.
7 Condicions per a la cobertura de les vacants i substitucions de jornada
reduïda
7.1 Reducció de jornada i permís de lactància del personal substitut. Les
persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que vulguin
gaudir de qualsevol reducció de jornada o del permís de lactància només
podran ocupar llocs de treball de jornada sencera.
7.2 Adjudicacions de jornada reduïda. Quan s’adjudiqui una plaça de jornada
reduïda, la persona nomenada tindrà dret preferent a ocupar altres vacants i
substitucions de jornada reduïda que es produeixin en el mateix centre per
completar el seu horari sempre que l’organització del centre ho permeti i la
persona interessada reuneixi els requisits per ocupar la plaça.
7.3 Finalització d’alguns nomenaments compactats. Quan una persona
candidata hagi estat nomenada en un lloc de treball resultat de la compactació
de llocs de treball de jornades inferiors i finalitzi algun dels nomenaments, la
persona interessada podrà triar entre continuar prestant serveis en els altres
llocs ocupats o cessar en tots ells i participar en els actes d’adjudicació
telemàtics.
8 Condicions per a la confecció dels horaris, en cas d’acumular-se més d’una
reducció de jornada a efectes de cobrir-les amb personal interí o substitut
8.1 En un mateix centre públic d’educació infantil i primària.En el cas que en un
mateix centre d’educació infantil i primària hi hagi dues o més vacants o
substitucions a dedicació parcial (per reducció de jornada d’un terç o de la
meitat) amb una durada prevista de tot el curs escolar, s’acumularan les
jornades parcials per facilitar la substitució de les activitats docents, sempre
que aquestes siguin compatibles.
Per fer compatible el dret a la reducció de jornada amb el correcte
funcionament dels centres educatius, la distribució horària en què es gaudeix
de la reducció s’adaptarà a les mesures organitzatives necessàries per garantir
la continuïtat pedagògica de l’alumnat i al nombre de reduccions de jornada
que s’acumulin en un mateix centre i que puguin substituir-se amb una sola
persona.
Per tant, es nomenarà una única persona substituta per cobrir dues
substitucions o vacants de mitja jornada, amb la següent flexibilització del criteri
d’especialitat: en el cas que una de les dues mitges dedicacions correspongui a
l’especialitat d’anglès, es requerirà que el personal candidat compleixi aquest
requisit d’especialitat; en qualsevol altra combinació s’haurà de garantir
almenys una de les especialitats dels llocs de treball a substituir i/o la que
determini la direcció del centre docent, que no sigui anglès.
A aquests efectes, els/les directors/res dels centres han de comunicar als
serveis territorials del Departament d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de
Barcelona, abans del 15 de juliol de 2012, les combinacions horàries per
compactar més d’una reducció de jornada en l’horari d’una mateixa persona
substituta, per tal que puguin oferir-se aquestes substitucions compactades en
els actes de provisió previstos a l’inici del curs 2012-2013
8.2 En un mateix centre públic d’educació secundària.En el cas que en un
mateix centre d’educació secundària hi hagi dues o més vacants o
substitucions a dedicació parcial de la mateixa especialitat (per reducció de
jornada d’un terç o de la meitat) amb una durada prevista de tot el curs escolar,
s’acumularan les jornades parcials per facilitar la substitució. La distribució
horària en què es gaudeix de la reducció de jornada restarà condicionada a les
necessitats del servei i al nombre de reduccions de jornada que s’acumulin en
una mateixa especialitat a substituir amb una sola persona.
A aquests efectes, els/les directors/res dels centres han de comunicar als
serveis territorials Departament d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de
Barcelona abans del 15 de juliol de 2012, les combinacions horàries per
compactar més d’una reducció de jornada en l’horari d’una mateixa persona
substituta, per tal que puguin oferir-se aquestes substitucions compactades en
els actes de provisió previstos a l’inici del curs 2012-2013.
Barcelona, 28 de juny de 2012
Alberto del Pozo i Ortiz
Director general de Professorat
i Personal de Centres Públics

One thought on “Criteris per a la gestió de la Borsa de treball del personal Docent curs 2012-2013”

Comments are closed.