Print Friendly, PDF & Email

Els centres d’educació especial escolaritzen alumnat amb necessitats educatives especials que requereixen d’uns suports i d’unes mesures intensives per assolir els aprenentatges. La variabilitat de centres és alta quant a les etapes educatives que imparteixen, la diversitat en el perfil de l’alumnat, els projectes o programes específics que desenvolupen, etc.

Malgrat la situació extraordinària en què es desenvoluparà aquesta tercera avaluació, cal vetllar per mantenir l’acció educativa, entesa de la manera més àmplia, i en la mesura que les condicions ho permetin.

Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació ​dels i les alumnes en els centres d’educació especial durant el període de confinament pel Covid19