Print Friendly, PDF & Email

Aquest es el document del MUCE assumit pels 5 grups parlamentaris.

Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats…

20130606_133932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT INTEGRE