Print Friendly, PDF & Email

Ja hi tornem a ser, com cada any un cop acabat el procés selectiu de les oposicions toca presentar documentació i com cada any ens trobem amb un problema recurrent: l’informe mèdic que demana educació on ha de constar textualment:
d) Certificat o informe mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent a què opta, expedit per qualsevol metge de família.
A aquests efectes s’admetran els certificats o informes mèdics expedits amb sis mesos d’antelació a la data de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la que fa pública la llista d’aspirants seleccionats”.
Ens trobem que en molts de casos els metges de capçalera no tenen cap inconvenient en fer-lo, el mateix interessat ho pot portar redactat en un paper normal i el metge, mirant l’expedient, ho signa. Però ens trobem amb casos que el metge es nega a fer-ho esgrimint una circular que ha enviat Sanitat i aleshores a l’opositor no li queda més remei que anar a fer l’informe a un centre privat pagant.
El Departament d’Educació ens respon:
La Resolució de la convocatòria de les oposicions estableix que s’ha de presentar un Certificat o informe mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent a què opta, expedit per qualsevol metge de família. A aquests efectes s’admetran els certificats o informes mèdics expedits amb sis mesos d’antelació a la data de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la que fa pública la llista d’aspirants seleccionats.
Aquesta convocatòria es va publicar al gener del 2020 i les instruccions del CATSalut son del juliol del 2020, caldrà esperar a veureu com s’inclou la redacció d’aquest apartat un cop s’hagi fet pública la Resolució dels aspirants seleccionats.
En la convocatòria de les oposicions d’enguany, ja s’ha redactat tenint en compte les noves instruccions del CAT Salut: d) Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat al que s’opta.

Per tant entenem que hem d’esperar a veure com s’inclou la redacció d’aquest apartat un cop s’hagi fet pública la Resolució dels aspirants seleccionats.