Print Friendly, PDF & Email

Com i quan entregar els papers necessaris un cop acabat el procés d’oposició.

Un cop s’hagi publicat al tauler de l’aspirant la llista definitiva de personal docent seleccionat, sortirà al DOGC la Resolució amb la llista de professorat aspirant seleccionats. Des d’aquell moment tindreu un termini de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació, per a presentar la documentació pertinent (punt 8 de la convocatòria).

Volem destacar entre aquesta documentació, per la situació actual que hi ha en els CAP’s per la pandèmia:

“d) Certificat o informe mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent a què opta, expedit per qualsevol metge de família.

A aquests efectes s’admetran els certificats o informes mèdics expedits amb sis mesos d’antelació a la data de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la que fa pública la llista d’aspirants seleccionats”.

Per tant, us aconsellem que demaneu hora ja al vostre CAP per tenir a temps aquest certificat a les vostres mans, els certificats aquests caduquen als tres mesos. Per a qualsevol dubte, posa’t en contacte amb nosaltres!