Print Friendly, PDF & Email

  1. Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2017-2018
  2. Documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018

1. Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2017-2018

Convivència i clima escolar

Es desenvolupa la Resolució ENS/585/2017, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del projecte de convivència en els centres educatius, i la Resolució ENS/881/2017, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying.

Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre

Es fa constar l’obligatorietat de fer accessible a tota la comunitat educativa el projecte educatiu del centre i els documents de gestió del centre, i que es publiquin en el web del centre.

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat

Es detallen els ajustaments organitzatius que s’han aplicat a les matèries de la modalitat d’arts. També s’han incorporat convalidacions i reconeixements de matèries per als alumnes que cursen simultàniament estudis de música o dansa.

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars

Es fan constar les mesures d’adaptació del currículum que els centres poden sol•licitar en funció de les possibilitats organitzatives, a fi de donar resposta a la diversitat de necessitats de les persones i de les empreses.

L’educació bàsica als centres d’educació especial

Es concreta el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE), adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel•lectual lleu o moderada, que regula l’Acord GOV/120/2016, de 30 d’agost.

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària

S’expliquen les aules integrals de suport (AIS), que s’adrecen als alumnes amb necessitats educatives especials associades a trastorns greus que necessiten suport integral i intensiu de forma temporal.

Ensenyaments artístics superiors

Es desenvolupa el procediment que es preveu en el conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari (AQU) per acreditar els ensenyaments artístics superiors.

Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional

S’estableix el procediment previ d’informació de la sol·licitud del servei d’assessorament.

Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS d’Arts del Circ i CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral

Es desenvolupa el Decret 8/2010, de 31 de gener, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’Arts del Circ.

Organització del temps escolar

S’adapta el text a la nova ordre del calendari escolar i es detalla la presència al centre dels membres de l’equip directiu.

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació

Es fa constar l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent, de 31 de gener de 2017, pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del cus escolar 2017-2018.

Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa

Es fa constar l’Acord del Departament d’Ensenyament i el Comitè Intercentres, d’1 de març de 2017, sobre l’adequació del perfil professional i la distribució de la jornada de treball del personal educador d’educació especial en centres públics del Departament d’Ensenyament.

Personal docent

Es fa constar l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent, de 31 de gener de 2017, pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del cus escolar 2017-2018.

Actuacions del centre en diversos supòsits

S’han incorporat dos apartats referents a actuacions en matèria de transparència i als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que, per completar el procés educatiu, compaginen l’assistència al centre educatiu amb intervencions terapèutiques.

Formació del personal dels centres educatius

Es detallen els objectius de formació permanent del període 2017-2020.

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes

S’actualitza el document per a la implantació de l’eina corporativa Esfer@ i s’afegeixen nous apartats que fan referència al relleu en la direcció del centre i a donacions, herències i llegats.

Implantació de les eines d’Administració electrònica

S’explica l’ús de la plataforma EACAT (extranet de les administracions catalanes).

Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet

S’ha afegit un nou apartat sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància.

Salut escolar en els centres educatius

Es fa constar el protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres d’educació secundària.

2. Documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018

Projecte educatiu de centre

Currículum Organització del centre Gestió del centre

Avaluació de centre .pdf

Cicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf

Organització de les llars d’infants .pdf Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització del temps escolar.pdf Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf Formació del personal dels centres educatius .pdf
Innovació pedagògica .pdf Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdf Personal docent .pdf Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdf Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdf Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf Gestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdf Ensenyaments artístics superiors .pdf Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdf Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Prevenció de riscos laborals.pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet .pdf
Ensenyaments en els centres d’adults .pdf Recollida de dades a efectes estadístics .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf Salut escolar en els centres educatius .pdf
Formació professional en alternança (dual i simple).pdf Situacions específiques dels alumnes .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf  Ús social dels centres .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d’Animació en circ, CFGS d’Arts del Circ i CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral .pdf