Print Friendly, PDF & Email

Amb la signatura de l’Acord marc per a una Administració del segle XXI reclamem culminar la derogació del RDL 20/2012  i restablir la jubilació anticipada per al personal al servei de les Administracions públiques que no pertany al Règim de Classes Passives.

L’acord incorpora reivindicacions fetes per UGT encaminades a aconseguir una ocupació de qualitat i impulsar el rejoveniment del personal de les Administracions. Es rescataria la redacció original de l’article 67 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic i la plena aplicació de la disposició addicional cinquena, on s’expressa que en la jubilació dels funcionaris s’asseguri la no discriminació entre col·lectius amb característiques similars i la conveniència d’ampliar la possibilitat d’accedir a la jubilació anticipada de determinats col·lectius.

UGT exigeix, al costat de la continuació i prolongació de la jubilació voluntària LOE, introduir en l’àmbit del funcionariat docent la jubilació anticipada, a la qual es pugui acollir també el professorat pertanyent al Règim General de la Seguretat Social.

UGT Educació