Print Friendly, PDF & Email

Si el dia de les eleccions és per a mi laborable, tinc dret a absentar-me a la feina per poder votar?
Sí, els electors disposaran d’un permís de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral. Les hores del permís variaran en funció de la coincidència d’hores de la jornada laboral amb l’horari d’obertura dels col·legis. Per tant si la coincidència és:

  • Com a màxim de dues hores: no es concedirà el permís.
  • De més de dues hores i menys de quatre: es concedirà un permís de dues hores.
  • De quatre o més hores: es concedirà un permís de quatre hores.

Quan el treball sigui en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

I si sóc membre de la mesa electoral o interventor?
Els membres de mesa electoral o interventors se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia de les eleccions i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Si els membres de mesa electoral o interventors gaudeixen del descans setmanal el dia de les eleccions, tindran dret al permís només de les cinc primeres hores de la jornada laboral de l’endemà de les eleccions.

Als apoderats que el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral, se’ls haurà de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del dijous 21 de desembre.

Si gaudeixo del permís, l’empresa em pot descomptar la part proporcional al temps no treballat? Hauré de recuperar el temps d’absència de la feina?
No, aquest permís té en tot cas la condició de retribuït i no recuperable.

Puc canviar el torn si he de treballar la nit abans de les eleccions i sóc membre de mesa o interventor?
Sí. L’empresari, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Qui determina el moment d’utilització de les hores concedides per la votació?
La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que haurà de coincidir amb l’horari establert per a la votació, serà potestat de l’empresari.

He d’aportar algun document a l’empresa per al gaudiment d’aquest permís?
A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris tenen dret a sol·licitar als seus treballadors i treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Si el meu salari està constituït per una prima o incentiu, com es calcularà aquesta part?
Es calcularà amb la mitjana percebuda d’aquests conceptes en els sis mesos immediatament anteriors.

Si necessito demanar el vot per correu, tinc dret a algun permís?
Perquè puguin tramitar el seu vot per correu, s’ha de concedir un permís retribuït i no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral a les persones treballadores que tinguin dificultats per exercit el dret de sufragi el dia de les eleccions.

DOCUMENT EN PDF

One thought on “DRETS DE LES PERSONES TREBALLADORES DURANT EL DIA DE LES ELECCIONS DEL 21 DE DESEMBRE.”

Comments are closed.