Print Friendly, PDF & Email

Decret 150/2017, de 17 d’octubre,

de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017)

Quadre resum del Decret