Print Friendly, PDF & Email

La Secretarstopretalladesia d’Estat d’Administracions Públiques no ha fet cas a les recomanacions que va formular Becerril a instàncies de la Plataforma d’Empleats Públics sobre la percepció de la part proporcional de la paga extra.
El mes d’octubre passat la Plataforma sindical d’empleats públics va instar la Defensora del Poble, Soledad Becerril, a interposar un recurs d’inconstitucionalitat al decret que suprimia l’extra de Nadal.
Encara que va ser desestimat, la Defensora del Poble va formular diverses recomanacions sobre els ajustos anunciats pel Govern al juny.
1. Que la supressió de la paga extra de Nadal dels funcionaris no fos total i que la supressió d’aquesta paga comencés a aplicar-se en el moment de la publicació del Reial Decret Llei 20/2012 (15 de juliol). La Defensora va estar d’acord, considerant que una part de la paga suprimida correspondria a un treball ja realitzat.
2. Concretar la manera com es compensaria els funcionaris per les quantitats suprimides; i va demanar que es busquessin fórmules addicionals a les que preveu la norma (reingrés en un pla de pensions a partir del 2015) ja que no tots els empleats públics gaudeixen de plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva.
El 2 de gener, la Plataforma ha rebut una notificació de la Defensora del Poble comunicant que la Secretaria d’Estat ha rebutjat les dues recomanacions, reconeixent únicament el dret a la part proporcional de la paga extra al personal a què per qualsevol causa (baixa, cessament, canvi de situació administrativa …) hagués practicat una liquidació d’havers entre els dies 1 de juny i 14 de juliol del 2012.
FETE-UGT lamenta l’actuació de la Secretaria d’Estat, que arriba a l’extrem de no fer cas de les recomanacions de la Defensora del Poble. Amb aquesta darrera actuació es posa de manifest la degradació de les institucions públiques i la indefensió dels empleats públics davant dels repetits
atropellaments de què són víctimes i davant d’unes lleis que els empobreixen.
Des d’UGT ens preguntem quan cessaran les garrotades que aquest Govern està assestant als empleats públics, injustament sacrificats en nom d’un malbaratament del qual en cap cas han estat responsables.

Format Butlletí per imprimir.