Print Friendly, PDF & Email

Ahir el departament va publicar unes “indicacions per a l’inici del procés selectiu” on ha inclòs dins l’apartat 6.1.1 “Inici del procediment selectiu” les mesures de seguretat i d’higiene per la covid-19. També han afegit un punt molt important que fa referència a l’entrega de la programació, especificant que “no és imprescindible la presentació personal i s’admet que totes les  persones aspirants puguin autoritzar a una altra persona que els representi per a la presentació de la programació didàctica davant el tribunal.”

Tot això ha estat gràcies a la pressió sindical, com ha fet la UGT per exigir que tota persona que es presenti al procés de selecció vagi amb totes les condicions de seguretat necessàries.  La UGT sempre hem defensat dur a terme les oposicions però sempre de manera segura i amb unes condicions dignes.

En un cas extrem l’EBEP preveu que el concurs d’oposicions es pugui dur a terme en un termini de tres anys des del moment de la convocatòria. Properament el Gobierno té previst aprovar una prova d’un any més que garanteixi que tots els processos vigents es puguin portar a terme amb la màxima normalitat, malgrat tots els condicionants del moment actual.

Indicacions inici concurs oposició docents