Print Friendly, PDF & Email

La proposta del Ministeri d’Educació sobre un nou sistema d’ingrés en la funció pública docent canvia substancialment el sistema vigent fins ara , encara que segueix mantenint el model del concurs – oposició .

Borrador sistema ingreso a la función publica docente

El projecte del Ministeri complica l’ingrés en la funció pública docent