Per què s’ha de votar?

Els resultats d’aquestes eleccions serviran per definir l’estructura de la JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DE LES TERRES DE L’EBRE. La Junta té la funció de vetllar pels interessos dels treballadors del sector de l’ensenyança no universitària en un territori determinat. Ens reunim amb el Departament per abordar temes d’especial interès en el nostre territori, com ara normatives, concursos, adjudicacions, obres, expedients…

Per tant és molt important la tasca de la junta de personal i quanta més gent voti a les eleccions sindicals més representativitat del col·lectiu i més força li donem davant el Departament (alguns cops ens hem tingut que sentir de representants de l’administració que no tenim representativitat per negociar en nom dels seus treballadors)

Sabem perfectament que són temps difícils per a creure amb els sindicats i el que representen, molta gent est+a farta i ja no hi confia arran de les últimes informacions i de la campanya mediatica que s’ha fet propiciada per uns governs de dretes neoliberals que veuen en els sindicats l’ultim escull ha derruir per poder tenir el control total i absolut sobre els treballadors i les seves condicions laborals.

No amaguem que s’han fet les coses molt malament en alguns casos, que no s’ha sapigut reaccionar com calia davant de la que estava caient i que a costat molt posar en marxa unes estructures sindicals, en molts casos, acomodares i obsoletes. Però el que hem de fer és assumir els nostres errors, aixecar el cap i dur A TERME DE LA MILLOR FORMA POSSIBLE LA NOSTRA TASCA

No podem deixar, com ha pasat en altres paisos, únicament en mans de l’administració les nostres condicions laborals, o tots sabem molt bé el que passarà, per tot això us animem a participar el 12 de març ja que és el primer pas per protegir i millorar la teva feina.

PERQUÈ UGT?

Perquè som un sindicat de treballadors/es i les nostres reivindica-cions són propostes concretes, propostes laborals. Som professors/es i mestres que estimem la nostra feina i entenem que la millor manera de sentir-se realitzat i donar el millor ser-vei és treballant en condicions dignes, sense coaccions ni ame-naces latents (per exemple el Decret de Plantilles). L’ex-cel·lència és incompatible amb la precarietat.
Perquè els sindicats majoritaris del sector (USTEC i CCOO) no han aconseguit frenar els abusos del Departament. És just reclamar, per part nostra, un paper més rellevant en l’ Ensenya-ment Públic perquè, proporcionalment a la nostra força durant el darrer cicle electoral, hem aconseguit més que no pas els al-tres.
Perquè hem defensat amb èxit drets tan fonamentals com la lac-tància que estava condicionat al fet de tenir un 100% de jorna-da. Gràcies als recursos que hem guanyat i que han condem-nat el Departament per vulneració de drets fonamentals, això ja no és així.
Perquè necessitem que propostes com la de vaga parcial indefi-nida pugui ser considerada seriosament i no descartada per simple por de moure’s del guió habitual del sindicalisme a l’en-senyament públic. No volem més mesures de protesta inútils “per complir l’expedient”.
Per la nostra implicació en l’impuls d’una Formació Professional que doni resposta a les necessitats de les empreses i faciliti a les persones accedir a llocs de treball de qualitat
Perquè el Departament ens exigeix cada cop més requisits però no ofereix les eines per tal d’adquirir-los. A la UGT ens preocu-pem per la formació dels docents ajustant l’oferta a allò que ens permeti accedir a més places (diversitat, idiomes, TIC’s, etc.). Més de 8.600 funcionaris han aprovat les oposicions fent els cursos de preparació amb nosaltres.
Perquè ningú et defensarà com nosaltres davant l’ Administració. Si cal, mitjançant els nostres serveis jurídics. Cap altre sindi-cat pot posar damunt la taula tantes sentències com nosaltres favorables als interessos dels nostres representats.
Amb el teu vot aconseguirem ser més forts i eficaços i, entre tots, configurarem un repartiment de forces dels diferents sindicats més equilibrat i en el qual tots ens haurem d’exigir més.