PROGRAMA

Descarrega aqui el díptic de la campanya UGT
2023 (1)

CAMPANYA ELECTORAL 2023

QUÈ HEM ACONSEGUIT LA UGT DURANT ELS DARRERS 4 ANYS?

MILLORES SALARIALS
-100% del sou en cas de baixa per IT des del primer dia
-Increment del 9’5 % de les retribucions
-Compliment de l’acord de les pagues extres del 20213 i 2014.

RECUPERACIÓ DE CONDICIONS LABORALS
-Incorporació a l’EBEP de la JUBILACIÓ PARCIAL a partir dels 60 anys (Seg. Social)
-Retorn de l’hora lectiva, consolidant les 23 hores lectives a primària i 18 a secundària.
-Participació activa a les mobilitzacions per la recuperació de drets del professorat.

PACTE D’ESTABILITZACIÓ DE LES INTERINES
-Ofertes d’ocupació pública per reduir l’interinatge a un 8%. Pacte amb el govern per protegir les persones que no superin el procés d’estabilització.

MILLORA DE CONDICIONS LABORALS
-Eliminació de les substitucions a 1/3, tot convertint-les en mitges jornades.
-Denúncia de l’assignació de places a dit i l’opacitat en els processos de selecció de personal (decret de plantilles)
-Augment de la inversió en FP.

MÉS PERMISOS I MILLORES A LA CONCILIACIÓ FAMILIAR
-Nous permisos vinculats als drets sexuals i reproductius: Permís per dol gestacional i flexibilitat horària recuperable per menstruació o climateri.
-Compactació dels dies de lactància en jornades laborals no naturals.
-Ampliació  i equiparació del permís de l’altre progenitor per naixement d’un fill o filla.

MI
LLORES EN SALUT LABORAL
-Oposició que va evitar que els docents féssim proves d’antígens a l’alumnat durant la pandèmia.
-Participació activa en la revisió del Protocol contra casos d’assetjament

 

 QUINES SÓN LES NOSTRES REIVINDICACIONS?

MILLORA DE CONDICIONS LABORALS
-Reducció de ràtios
-Recursos per a l’educació inclusiva.
El 6% d’inversió en educació tal com determina la LEC
Transparència en la gestió de les vacants en els concursos de trasllats.
Pacte real d’estabilització del personal interí.
-Substitució de les baixes des del primer dia.
-Augment de les hores de tutoria per a l’FP.
Equiparació salarial del Professorat Tècnic d’FP amb el Professorat de Secundària

MILLORES SALARIALS
-Estadis: 1r estadi a 6 anys, amb reconeixement del deute. Gestió automàtica dels estadis en data de compliment.
-Cobrament de tots els complements específics singulars (no únicament el de més valor)
-Creació de convocatòries de concurs de catedràtics a Secundària i creació de la categoria superior de sènior a primària.

MILLORA DEL SISTEMA EDUCATIU
-Educació en català.
-Dret a escollir jornada continuada als centres.
-Més recursos per a l’FP i equiparació salarial.
-Creació de centres integrats i posada en valor de les titulacions d’FP
-Actualització dels projectes lingüístics dels centres d’FP per a cercar mesures de reforç de la llengua catalana allà on es detectin deficiències competencials.
-Augment de l’oferta dels models d’èxit com els Itineraris Formatius Específics (IFE) i l’FP de Grau Bàsic
-Increment del nombre de prospectors d’FP
-Millora del procés de matriculació de l’FP
-Aportacions del claustre al PEC
-Personal amb formació d’infermeria als centres educatius.

MÉS DRETS. MÉS CONCILIACIÓ.
-Recuperació dels dies d’hospitalització després del permís de maternitat.
-Dret a decidir l’horari de la reducció de jornada, per poder garantir la conciliació familiar

MÉS RECONEIXEMENT
-Reconeixement del personal docent com a figura d’autoritat pública.
-Mes de juliol per a formació del professorat i  millora del Pla de Formació del Professorat. Augment a l’FP de les formacions durant el curs d’estades en empreses.
-Garantir la correcta aplicació dels protocols d’assetjament .

PROGRAMA ELECTORAL D’FP D’UGT EDUCACIÓ 2019-2023

GRAU DE COMPLIMENT
En el nostre programa electoral vam establir tres grans compromisos:

1r -Equiparació salarial del Professorat Tècnic d’FP amb el Professorat de Secundària

En aquest punt hem fet dues línies de treball que han donat els seus fruits:
● A través de la nostra organització Federal, ens vam reunir amb el Ministeri i els grups parlamentaris que conformen la majoria progressista del Govern de l’Estat per tal d’aprovar un decret que establís l’extinció del cos de Professorat Tècnic d’FP i es passés a ser Professorat de Secundària. La normativa es va aprovar el 19 de gener del 2021, amb la qual cosa quan s’acrediti la titulació universitària es cobrarà el complement corresponent al cos A1 . No obstant això, aquest decret té llacunes excloents dels PT sense títol universitari, que els deixa en els llimbs, passaran a ser considerats “en vies d’extinció” o bé com a professorat especialista singular, sense percebre l’equiparació salarial. Estem parlant d’unes mil cinc-centes persones afectades. L’equiparació salarial està gairebé aconseguida gràcies a la segona línia de treball.

● La segona línia de treball ha estat en l’àmbit autonòmic: reclamació al Departament d’Educació d’un complement autonòmic com fa el govern basc per a equiparar el sou d’aquell professorat tècnic que no té titulació universitària englobada en les deu especialitats que no la tenen. Ens hem reunit amb responsables d’FP dels dos principals grups parlamentaris catalans. Hem tingut el compromís de l’equiparació per part del govern català, condicionada a la signatura d’un acord entre les forces sindicals i el Departament.

● Cal, però, arribar a un pacte d’estabilitat perquè cap professor/a tècnic/a quedi fora per no tenir la titulació universitària, donat que quan van ingressar en el sistema complien tots els requisits per a exercir la docència.

2n- Dotar als centres d’una normativa pròpia i dels recursos necessaris derivats de la seva singularitat organitzativa i demandes pròpies.

La UGT com a una de les organitzacions més representatives de Catalunya forma part de l’Agència Pública Catalana de Formació i Qualificació Professional, de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professional i dels Consells de l’FP (Català, comarcals i locals).
Destaquem els articles 23 i 24 de la Llei catalana d’FP, on des de la Comissió Rectora estem treballant per l’autonomia i la singularitat dels Centres d’FP, com la imminent publicació del Decret de Centres Integrats. Aquesta ha estat una reivindicació històrica nostra, perquè som l’únic territori de l’estat que no té centres integrats d’FP. Val a dir que a la resta de l’estat ja existeixen des del 2002.
A més, des del 2021 anem reclamant un pla de xoc cent trenta milions d’euros per a crear nous centres, adaptar i reformar els existents, contractar quatre-centes persones orientadores, equiparar el sou del professorat tècnic d’FP, etc.

3r -Donar valor a l’FP. Cal iniciar el desplegament de la Llei de Formació i qualificació Professional.

Com hem comentat en l’apartat anterior, la Llei 10/2015 de 19 de juny de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, estava minvada per la manca d’entesa dels partits que governaven, sense una voluntat real d’integració dels diferents sistemes d’FP (Inicial, Ocupació i Contínua). La UGT entén l’FP amb una visió integrada, on ha de prioritzar la formació al llarg i ample de la vida, ja que les persones hauran d’estar en aquest món globalitzat i competitiu en processos permanents de formació, hauran d’acreditar-se i qualificar-se professionalment, cosa que només podran fer-ho en determinats centres de formació professional.

L’FP és un estudi d’alta demanda, és el postobligatori amb més alumnat, creixent any rere any, amb una elevadíssima inserció laboral, però amb un índex elevadíssim d’abandonament prematur, cosa que volem solucionar amb més persones orientadores (400), una millor informació i acompanyament de l’alumnat.
Com agents socials demanem al govern i a les empreses un nivell d’exigència competencial més alt: que valorin els títols d’FP tant siguin Certificats de Professionalitat com la titulació de CFGM o CFGS. Actualment, es contracta persones sense complir aquesta exigència, fomentant l’intrusisme professional.

Altres actuacions fetes en l’àmbit de l’FP

Des de la UGT hem reclamat en aquests anys un pla de xoc de llengües estrangeres, ja que en una economia global on es treballen amb equips internacionals cal tenir unes competències que permetin la tasca en equip. No hem d’obviar que la primera activitat econòmica nacional està relacionada amb el turisme. Hi ha centres que han establert convenis amb els Centres de Normalització Lingüística per a fer reforços. Hi hauria d’haver un acord general entre la Direcció General de Política Lingüística i la Direcció General d’FP que cobrís les necessitats de cada centre segons les característiques del seu alumnat i el seu entorn.

L’FP PER LA UGT: PROJECTE DE FUTUR

Lluitem per una equiparació salarial sense discriminacions: mateixa feina, mateix sou.

Cal actualitzar els projectes lingüístics dels centres d’FP per a cercar mesures de reforç de la llengua catalana allà on es detectin deficiències competencials.

L’FP és la gran oportunitat del sistema: necessita més recursos
Tant els centres d’FP com el seu professorat han patit les retallades, han estat oblidats del sistema educatiu per molt de temps. La UGT hem lluitat i lluitem (onze convocatòries de vaga entre el 2022 i 2023) per a revertir-les.
Calen més recursos humans i materials els quals s’han d’adaptar a la carta de serveis de cada centre. Recordem que cal resoldre el dèficit de professionals de certes especialitats. Manquen especialitats com guia de muntanya mitjana, guia per itineraris en el medi natural, medi natural aquàtic, guia de bicicleta per itineraris en el medi natural, animació turística o d’activitats dirigides amb suport musical.

La manca de professionals i de vocacions només es resoldrà amb un augment del sou lineal que dignifiqui la professió docent. Com a mínim de 300 euros més.

Apostem per la qualitat: creació de centres integrats i exigència competencial que posi en valor les titulacions de la FP.

Cal que es dediquin més hores a la tutoria. Volem que s’incrementi la borsa d’hores per a tots els càrrecs, ja que impliquen molta responsabilitat i temps de dedicació.

Cal millorar el Pla de Formació del Professorat. Manteniment del juliol com a més de formació del Professorat, així com l’augment de les formacions durant el curs d’estades en empreses.

Els centres d’FP de nova creació han de desenvolupar el seu projecte garantint l’estabilitat de la plantilla com els altres (quatre anys) no pas un com actualment, d’un any, una presa de pèl per a les direccions i els seus claustres.

S’ha d’augmentar l’oferta de models d’èxit com els Itineraris Formatius Específics (IFE) i l’FP de Grau Bàsic, ampliant el nombre considerablement. Caldria impulsar plans de millora del rendiment acadèmic per a atendre la diversitat a les aules, i reduir l’abandonament, molt greu a primer de cicle mitjà (prop del 40%, inadmissible).

Hem d’incrementar el nombre de prospectors d’FP (amb garanties de substitució, no com a hores d’ara). Sense empreses no hi ha pràctiques. Sense prospectors difícilment es pot implementar la dualització que pretén la LOMLOE. Tanmateix, sense empreses no hi ha FP!

FP & Green skills
El Govern ha d’apostar fermament per la transició energètica, fomentar les competències verdes des dels centres d’FP.

Cal millorar el procés de matriculació de l’alumnat. No pot ser com en els darrers anys. El dret a la formació ha de ser universal i gratuït. Més grups impliquen construir més centres i contractar professorat ben pagat.

UGT volem una FP de Qualitat, respectada i no improvisada.

UGT EDUCACIÓ PÚBLICA