Print Friendly, PDF & Email

Un cop més el gabinet Jurídic de la UGT Catalunya ha defensat amb encert els drets dels treballadors de Catalunya.

Ha aconseguit una  sentència que reconeix el dret a percebre indemnització de 20 dies de salari amb topall d’una anualitat, a una funcionària interina de l’ Administració Local un cop acabat el seu contracte.

La Sentència, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona en data 17 d’octubre de 2017 i que és ferma, estableix que: ¨Els funcionaris interins estan dins l’àmbit d’aplicació personal de la Directiva 1990/70/CE i que la seva situació ha de ser comparable a la d’un treballador laboral a qui se li rescindeixi el seu contracte per causes objectives¨.

Aquesta Sentència obre la porta perquè aquells funcionaris interins que siguin cessats del seu lloc de treball per causa objectiva, tinguin dret a percebre la indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim d’un any amb motiu del cessament en la seva condició de funcionari interí.

Butlletí

Per més informació:

Gabinet Jurídic UGT

93.304.68.50