Print Friendly, PDF & Email
  • Corresponen a places per als cossos de mestres i de professors d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials d’idiomes.
  • El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al  20 de desembre de 2017
  • Es preveu que el procediment selectiu s’iniciï a mitjans d’abril de 2018 i finalitzi durant la primera quinzena del mes de juny del mateix any
El Departament d’Ensenyament publicarà demà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria de concurs oposició de 2.000 places per a l’ingrés als cossos docents, corresponent a l’oferta parcial d’ocupació pública aprovada per l’Acord de Govern de 18 d’abril de 2017. Concretament, s’oferiran 373 places per al cos de mestres, 1.602 de professors d’ensenyament secundari, 11 de professors d’arts plàstiques disseny i 14 de professors d’escoles oficials d’idiomes. El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al  20 de desembre de 2017.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és incrementar l’estabilitat de les plantilles dels cossos docents on més necessitat hi ha i reduir l’alt percentatge d’interinitat que tenen actualment les diferents especialitats docents.
Així doncs, els aspirants que hi vulguin participar podran presentar les sol·licituds corresponents de l’1 al  20 de desembre 2017. La llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà durant la segona quinzena de gener de 2018 i la definitiva d’admesos i exclosos, durant la primera quinzena de març de 2018. Pel que fa al procediment selectiu, es preveu que s’iniciï a mitjans d’abril de 2018 i finalitzi durant la primera quinzena del mes de juny del mateix any.
Aquestes places formen part de les 7.000 destinades a cobrir llocs de funcionari a la Generalitat anunciades a finals de l’any passat. Durant el curs  2016-2017 el Departament ja va convocar un concurs oposició de 300 places per a l’ingrés als cossos de professors de formació professional, amb l’objectiu de potenciar les especialitats de formació professional i minorar l’elevat percentatge de temporalitat que hi ha en aquestes especialitats.

Places per especialitats
La distribució de places per especialitats és la següent:
Cos de mestres
Audició i llenguatge
58
Llengua estrangera anglès
205
Música
110
Total
373
Cos de professors d’ensenyament secundari
Anglès
201
Biologia i geologia
121
Dibuix
66
Economia
35
Educació física
81
Filosofia
33
Física i química
111
Francès
25
Geografia i història
163
Llengua catalana i literatura
136
Llengua castellana i literatura
171
Matemàtiques
223
Música
25
Orientació educativa
107
Tecnologia
104
Total
1.602
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes
Francès EOI
14
Cos de professors d’arts plàstiques i disseny
Dibuix artístic i color
3
Disseny gràfic
5
Mitjans audiovisuals
3
Total
11
La convocatòria preveu una reserva d’un 5% del total de places convocades per als aspirants que tinguin reconeguda una disminució física de grau igual o superior al 33%.
Fase de concurs-oposició
El procés selectiu comença amb la fase d’oposició, que consta de dues proves eliminatòries. La primera té per objecte la demostració dels coneixements específics de l’especialitat a la que s’opta i consta de dues parts que són valorades de manera independent. En la primera part els aspirants de totes les especialitats hauran de realitzar una prova pràctica i, en la segona, hauran de triar i desenvolupar un tema per escrit d’entre els proposats a l’atzar pel tribunal. Respecte al total de puntuació la prova pràctica val un 70% i el tema un 30%. La priorització de la prova pràctica, que va comptar amb l’acord majoritari de la Mesa Sectorial, aporta qualitat al procés selectiu perquè permet valorar els coneixements específics de l’especialitat  i la competència docent de l’aspirant en l’aplicació a l’aula.
Pel que fa a la segona prova, té per objecte la comprovació de l’aptitud pedagògica de l’aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent. Consisteix en la presentació d’una programació didàctica i en la preparació i exposició oral d’una unitat didàctica, i es valorada de manera conjunta.
Els aspirants que superin les dues proves de la fase d’oposició han d’acreditar els mèrits previstos en la convocatòria, que hauran d’al·legar en sessió pública.
Amb la puntuació de les fases d’oposició i de concurs els aspirants obtindran una puntuació global que els permetrà estar ordenats dins de cada especialitat, el que en funció de les places assignades a l’especialitat farà que siguin seleccionats o no.
Presentació de sol·licituds
La presentació de sol·licituds es podrà realitzar a través de la pàgina http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/2017/, on els aspirants tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic. En la mateixa pàgina també es podrà consultar la llista d’admesos i exclosos i el  tribunal que tinguin assignat. També es podrà presentar la sol·licitud en paper davant l’Administració en qualsevol dels llocs que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.