Print Friendly, PDF & Email

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

PDF (BOE-A-2015-11719 – 55 págs. – 874 KB)