Print Friendly, PDF & Email

Personal interí

Personal substitut

TEXT PUBLICAT: MESURES EXCEPCIONALS PERSONAL DOCENT
ACORD GOV/60/2012, de 26 de juny, pel qual es modifiquen l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i l’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, pels quals s’adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015.

Butlletí informatiu: Què farem i com ho farem

Instància: per reclamar

Llegir més:

La disposició transitòria setena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, habilita el Govern de la Generalitat per modificar la part lectiva de la jornada docent del professorat dels centres públics del Departament d’Ensenyament, per tal de poder atendre les necessitats derivades de l’increment d’escolarització del curs 2012-2013, en el marc del crèdit corresponent a l’actual plantilla pressupostària.

D’altra banda, la disposició addicional catorzena de la Llei 5/2012 preveu que, d’acord amb l’article 38.10 de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, ateses les circumstàncies econòmiques excepcionals que comporten el redimensionament necessari de la despesa pública, resten suspesos parcialment tots els acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del personal funcionari i estatutari en els termes estrictament necessaris per a la aplicació correcta d’aquesta Llei.

Amb posterioritat, l’aprovació del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, incideix directament en les mesures organitzatives ja aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, ja que afecta uns mateixos criteris organitzatius. Així, es fixa amb caràcter bàsic l’horari lectiu mínim dels cossos docents, es possibilita un increment del nombre màxim d’alumnes per aula, es limita el nomenament de funcionaris interins per substitucions quan hagin transcorregut deu dies lectius des de la situació que dóna origen al nomenament, i s’ajorna l’aplicació de totes les disposicions del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, al curs 2014-2015. En conseqüència, cal suspendre temporalment algunes de les mesures organitzatives ja aprovades a l’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, per evitar que se superposin a les dictades amb caràcter bàsic per l’esmentat Reial decret llei.

Les mesures de restricció pressupostària previstes al Pla economicofinancer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya 2012-2014, presentat al Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes que va tenir lloc el proppassat 17 de maig de 2012, exigeixen adoptar noves mesures de reducció de la despesa docent, així com modificar alguns dels punts ja aprovats en els acords de Govern esmentats anteriorment.

Finalment, per Acord del Govern de 5 de juny de 2012, sobre el tercer Ajust per a la sostenibilitat i solvència de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya, s’estableix un conjunt de mesures addicionals d’estalvi en les polítiques de diferents àmbits d’actuació de la Generalitat de Catalunya, entre altres, en l’àmbit de l’ensenyament no universitari.

S’ha complert el tràmit previst a l’article 38.10 de l’EBEP d’informar les organitzacions sindicals de les causes de la suspensió o modificació de diferents acords, per causa greu d’interès públic derivada de l’alteració substancial de les circumstàncies econòmiques.

Per tot això, a proposta dels consellers d’Economia i Coneixement, de Governació i Relacions Institucionals i d’Ensenyament, el Govern

Acorda:

—1 Deixar en suspens durant el curs 2012-2013 els següents apartats de l’Acord GOV/29/2012, de 27 de març:

Apartat 1 sencer.

Apartat 2, a excepció de l’horari fix setmanal del professorat de secundària, que tindrà assignat un horari de 28 hores setmanals, i del darrer paràgraf d’aquest apartat referent a la suspensió de determinats acords.

Apartat 3, tercer paràgraf, referit a la dedicació lectiva dels professors tutors de la fase de formació pràctica dels alumnes en centres de treball.

—2 Modificar, a partir del curs 2012-2013, els punts 1, 3 i 5 de l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, referents a la distribució horària setmanal de les activitats lectives i complementàries dels professors, d’acord amb el que preveu l’article 3 del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, que estableix els mínims de la jornada lectiva. S’estableixen, doncs, les següents jornades lectives setmanals:

25 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació infantil i primària;

22 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes;

20 hores setmanals lectives per al professorat que imparteix la resta d’ensenyaments de règim general i especial.

—3 Modificar el punt 4 de l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“–4 Deixar en suspens, fins al 31 d’agost del 2015, l’aplicació del primer paràgraf del punt 5.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre el cobrament dels mesos d’estiu pel personal interí que no formi part de l’acord de garanties de continuïtat. En conseqüència, durant aquest període, el Departament d’Ensenyament no podrà efectuar nous nomenaments de personal substitut docent corresponents al mes de juliol.”

—4 Adequar, a partir de l’1 de setembre de 2012, la jornada del professorat interí docent nomenat per a la substitució transitòria dels funcionaris titulars del lloc de treball, segons preveu l’article 124.1.c) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i l’article 10.1.b) de l’EBEP, de forma proporcional a les activitats de docència directa amb alumnes. El nomenament del personal docent en substitució de funcionaris tindrà horaris de treball inferiors als establerts amb caràcter general, d’acord amb el previst a l’article 104.4 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, per aconseguir una utilització dels recursos humans i econòmics disponibles més ajustada i eficaç.

Així les substitucions cobriran només la part horària essencial corresponent a les activitats lectives amb alumnes (activitats docents amb grups classe, activitats de suport i d’atenció a la diversitat) i altres activitats complementàries, sense incloure-hi en la jornada setmanal de presència al centre dels professors substituts les reduccions lectives de direcció i

coordinació dels titulars, les tasques de vigilància i esbarjo dels alumnes d’educació infantil i primària ni, en el cas del professorat de secundària, les guàrdies i altres vigilàncies.

La jornada lectiva del substitut docent es completarà amb la part corresponent d’activitats complementàries, en proporció a les activitats lectives que tingui assignades el professor substitut, segons les següents ràtios:

educació infantil i primària: 1,44 que equival a 26 minuts d’activitats complementàries per cada hora lectiva setmanal;

cos de mestres en educació de persones adultes: 1,47 que equival a 28 minuts d’activitats complementàries per cada hora lectiva setmanal;

cossos d’ensenyament secundari; 1,62 que equival a 37 minuts d’activitats complementàries per cada hora lectiva setmanal.

Les direccions dels centres públics assignaran als substituts docents un horari de 32,5 hores setmanals com a màxim, distribuïdes en un màxim de 27,5 hores d’horari fix o no fix al centre educatiu, i d’un màxim de 5 hores complementàries de preparació de classes i altres activitats que no requereixen necessàriament la presència en el centre docent.

Les retribucions bàsiques i complementàries corresponents als nomenaments de professorat substitut es fixaran proporcionalment a la jornada realitzada, segons estableix l’article 104.4 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.

—5 Deixar en suspens, a partir de l’1 de setembre de 2012, els complements retributius per responsabilitats específiques de coordinació i per dedicació lectiva especial com a components del complement específic docent, creats per l’Acord GOV/112/2009, de 30 de juny.

—6 Modificar el criteris de càlcul de les plantilles docents en centres educatius públics d’educació infantil i primària. A partir del curs 2012-2013, en el càlcul de plantilles de les escoles el Departament d’Ensenyament es reduirà el nombre d’hores lectives per activitats de suport i d’atenció a la diversitat, tot mantenint les hores dedicades al suport escolar personalitzat, establert al punt 7 de l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig.

One thought on “Fi del cobrament de juliol del personal interí i substitut”

Comments are closed.