Forum

Print Friendly, PDF & Email
DOCUMENTACIÓ APROVA...
 
Notificacions
Neteja-ho tot

DOCUMENTACIÓ APROVATS/APROVADES OPOSICIONS

oscarugt
(@oscarugt)
Usuari Moderator

IMPORTANT APROVATS/ADES OPOSICIONS SECUNDÀRIA!!

DOCUMENTACIÓ QUE HAUREU D’ENTREGAR AL DEPARTAMENT

Un cop publicada al DOGC la llista d’aspirants seleccionats, en el termini de 20 dies naturals, haureu de presentar la documentació següent als Serveis Territorials, al Consorci d’educació de Barcelona, o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona, els documents següents:
-Fotocòpia compulsada del títol exigit (no cal si ja la teniu presentada i consta al registre).
-Fotocòpia compulsada del títol de Màster (no cal si ja la teniu presentada i consta al registre).
-Fotocòpia compulsada del DNI.
-Certificat mèdic que acrediti “No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent”.
-Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública (teniu el document a l’annex 8 de la convocatòria)
-Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents sexuals. Es pot SUBSTITUÏR per l’autorització al Departament d’Educació per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals. IMPORTANT INTERINES I INTERINS!!!!: Si heu presentat la certificació abans d’un any, o l’autorització, NO CAL que la presenteu.
-Dictamen de discapacitat en cas que hàgiu manifestat la vostra condició de persona amb discpacitat.
-Sol·licitud de transferencia bancària per abonar la nòmina (no cal si ja la teniu presentada i consta al registre).
La nostra afiliació rebrà via watssap la notificació de la publicació al DOGC del llistat d’aprovades i aprovats!!
La UGT sempre al vostre costat!!

Cita
Topic starter Publicat : 23/03/2021 6:31 pm
Comparteix: