Forum

Print Friendly, PDF & Email
SOL.LICITUD D'ACRED...
 
Notificacions
Neteja-ho tot

SOL.LICITUD D'ACREDITACIÓ

XaviVarela
(@xavivarela)
Usuari Admin

Sol·licitud i documentació

Els professors que no obtenguin l'acreditació en el procediment automàtic poden fer la sol·licitud als registres del Departament, dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona.

Per a cada perfil professional cal presentar la documentació, segons s'indiqui en cada cas a l'annex 1 de la http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action%3Dfitxa%26mode%3Dsingle%26documentId%3D725394%26language%3Dca_ES&source=gmail&ust=1497355441566000&usg=AFQjCNH-7sUIrcM6F7o4-a4PdZhvkbsMe g">Resolució ENS/1128/2016.

 

Termini de presentació i efectes de les acreditacions

Les sol·licituds d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar en qualsevol moment del curs.

Tenen efectes en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 31 de maig. 

Les presentades a partir d'aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.

Reconeixement de l'acreditació

Després de revisar la documentació i comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona, s’incorporarà, si escau, la informació a l'expedient del professorat i resoldrà la sol·licitud de reconeixement de l'acreditació del perfil. Una vegada reconegut el perfil, l’acreditació constarà al registre informàtic de professorat i serà accesible per als interessats al https://atri.gencat.cat/&source=gmail&ust=1497355441567000&usg=AFQjCNFzYAE2Pa6ljUXjvNSJ0hV1fsjXW Q">portal ATRI.

En cas que no es reconegui l'acreditació sol·licitada, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s'ha de notificar a la persona sol·licitant.

Cita
Topic starter Publicat : 20/02/2021 3:23 pm
Comparteix: