Print Friendly, PDF & Email
L’aprovació de la LOMLOE exigeix, segons el parer de la UGT l’obertura de negociacions en la Mesa Sectorial del Personal Docent del MEIFP per a abordar el desenvolupament normatiu que ha de regular aquest procés, amb especial atenció a les condicions del Professorat Tècnic d’FP, funcionari de carrera o interí que no tingui titulació universitària, bé sigui perquè aquesta titulació no existeix o perquè aquesta s’ha exigit com a requisit amb posterioritat a l’inici de la seva tasca docent.