Print Friendly, PDF & Email

Mutualistes obligatoris

Són mutualistes obligatoris els funcionaris de carrera de l’Administració Civil de l’Estat i els funcionaris en pràctiques que aspirin a ingressar en els Cossos d’aquesta Administració. Per tant, no són mutualistes de MUFACE els funcionaris propis dels Cossos i Escales d’altres Administracions Públiques, ni els propis d’Organismes Públics, de l’Administració Militar, de l’Administració de Justícia, de la Seguretat Social, ni els d’administració i serveis de les Universitats.

L’afiliació a MUFACE te efectes des de la presa de possessió. L’afiliació és produeix en el moment de l’adquisició de la condició de funcionari en un cos que estigui dins del camp d’aplicació del mutualisme administratiu, o, si escau, de l’inici del corresponent període de pràctiques, si ho hagués. Amb aquests efectes, el mutualista s’incorporarà a MUFACE amb un nº d’afiliació, que serà únic per a tota la vida d’aquell i es li expedirà el document d’afiliació, una vegada que triï l’Entitat que desitja li presti l’assistència sanitària, d’entre les concertades per MUFACE.

Posteriorment és poden produir baixes i altes, depenent de la situació administrativa a la que pugui passar el funcionari. D’aquesta manera, continuearan en situació d’alta obligatòria els mutualistes quan passin a qualsevol dels següents situacions:

– Serveis especials

– Serveis en altres Administracions Públiques

– Expectativa de destinació

– Excedència forçosa

– Excedència per guareix de familiars

– Suspensió provisional o ferma de funcions

Al seu torn, causessin baixa com a mutualistes obligatoris:

– Els funcionaris que passin a la situació d’excedència voluntària, en qualsevol dels seves modalitats.

– Els funcionaris que perdin aquesta condició qualsevol que sigui la causa.

 Imprès de sol·licitud d’Afiliació, Variacions i Baixa de Mutualistes

Document d’Afiliació

Versió per a impressióPDF version

La condició d’afiliat a la Mutualitat General s’acredita mitjançant el corresponent document d’afiliació, que és expedit per MUFACE.

En aquest document figuren els dades personals del funcionari necessaris per a la seva identificació com a mutualista i el seu número d’afiliació, que te caràcter permanent i propi d’aquest Règim Especial de la Seguretat Social. El document s’ha d’aportar  per a la realització de qualsevol tràmit amb MUFACE.

Les targetes que expedeixen les entitats de segur lliure i els sistemes públics de salut de les Comunitats Autònomes per a l’assistència sanitària en cap cas substitueixen al document d’afiliació.

En aquests moments coexisteixen diferents models de document, tots ells són vàlids.

Document d’afiliació:

Document d'Afiliació