Print Friendly, PDF & Email

Per poder impartir les especialitats de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques del cos de professors d’ensenyament secundari en els dos primers cursos de l’ESO s’han habilitat funcionaris de carrera del cos de mestres.

Les direccions dels centres que tinguin llocs de treball d’aquest tipus podran proposar als funcionaris habilitats d’acord amb el que estableix l’apartat 5.f) de la Resolució ENS/862/2018 de 25 d’abril, sobre adjudicacions de destinacions provisionals.

Titulacions acadèmiques que habiliten

Llistes de funcionaris del cos de mestres habilitats per impartir l’especialitat de:

Les persones habilitades rebran la informació a la seva bústia de correu xtec.cat.

Termini de reclamacions a les llistes de funcionaris: fins al 18 de maig.

Si esteu interessats en participar, heu de presentar la sol·licitud del 5 al 8 de juny. 

Consulteu el procediment.

Normativa

Resolució de 7 de maig de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics d’habilitació de funcionaris de carrera del cos de mestres per impartir docència en els dos primers cursos de l’ESO amb caràcter provisional en llocs de treball de les especialitats Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques.