Print Friendly, PDF & Email

Un cop publicades les notes dels respectius tribunals d’oposició, les persones aspirants entren en l’anomenada fase de CONCURS,  en la qual hauran d’al·legar,, en sessió pública comunicada al Tauler de l’aspirant almenys amb 24 hores d’antelació, tots els mèrits que considerin oportuns, d’acord amb el barem establert als annexos 3 i 4.

Per fer-ho, han d’emplenar i lliurar al tribunal, el dia en què siguin convocats, la sol·licitud i el full d’autobarem corresponent al procediment de participació.

La persona aspirant pot autoritzar a una altra persona perquè pugui lliurar en nom seu la documentació justificativa dels mèrits.

Les persones que hi assisteixin, hauran de portar emplenada la declaració responsable (s’entendrà referida a la sessió pública en comptes de a la prova) i hauran de complir les mesures de salut pública i seguretat vigents.

Per tal de facilitar-vos la feina, aquí teniu els documents:

Full d’autobarem de mèrits

Full d’autobaremació del procediment d’accés

Sol·licitud de valoració de documents del concurs-oposició

Sol·licitud de valoració de documents del concurs oposició per a l’ingrés i accés a
la funció pública docent. Procediments d’accés