Print Friendly, PDF & Email

*IMPORTANT OPOSITORS:* http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/2019/admesos-exclosos/ Llista dels aspirants distribuïdes per tribunals, així com els llocs on es realitzaran les proves. Per consultar la participació pel procediment lliure o de reserva per a persones amb discapacitat, les persones aspirants han de consultar la pàgina web del Departament d’Educació amb el codi identificador, donat que per la protecció de dades no es mostra diferenciada aquest tipus de participació a la llista publicada a l’e-Tauler.

4 de setembre de 2020, a les 16 hores: Prova llengües catalana i/o castellana.

5 de setembre de 2020, a les 10 hores: Acte de presentació davant els tribunals. Entrega programació didàctica.

a) Els tribunals dels procediments d’ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat: inicien la fase d’oposició en data posterior a l’acte de presentació, amb l’inici de la primera prova.

b) Tribunals dels procediments d’accés a un cos de grup superior i d’adquisició de noves especialitat: poden iniciar la fase d’oposició a continuació de l’acte de presentació.

Per la situació sanitària actual i per donar compliment a les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19, en cas necessari, els tribunals poden convocar a les persones aspirants per a l’acte de presentació en diferents trams horaris a partir del dia i l’hora d’inici establerta en aquesta Resolució. La convocatòria amb la distribució de les persones aspirants es publicarà a la pàgina web del Departament d’Educació, educacio.gencat.cat, seguint la ruta: Professorat/Oposicions/ingrés i accés a cossos docents/convocatòria curs 2019-20/Tauler de l’aspirant . Les persones aspirants podran accedir a la consulta amb el codi identificador que se’ls va donar en el moment de formalitzar la sol·licitud de participació.

Si és necessària la distribució de les persones aspirants en franges horàries, el tribunal haurà de publicar la convocatòria, com a mínim, amb dos dies d’antelació al dia de l’acte de presentació.