Print Friendly, PDF & Email
 
El passat dia 5 de setembre, es va convocar l’acte de presentació davant els tribunals de la programació didàctica. A partir d’aquesta data, seguint unes estrictes mesures de seguretat i higiene davant la pandèmia, tant per a les persones aspirants com per als membres del tribunal així com per al propi personal dels centres educatius seus dels tribunals, s’han anat convocant de forma individual a les persones aspirants per a la defensa i presentació de la programació i de la unitat didàctica.
 
 
En data 26 de setembre, es va publicar al DOGC la Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Amb aquesta Resolució i les dades d’evolució de la pandèmia,  en van replantejar els calendaris d’actuacions de tots els  tribunals de forma que, com s’han ajornat  les dates en  que diverses persones aspirants havien estat convocades per la situació sanitària, calia que tots els tribunals publiquessin les llistes definitives de la primera prova abans de convocar-ne la segona  i proposar, en funció del nombre de persones que l’han superat, l’organització logística necessària per garantir escrupolosament les mesures higiènico sanitàries per a totes les persones implicades en el procés. Aquesta fase resta pendent de tancament, hores d’ara, per  alguns tribunals.
 
 
Amb tot, amb la publicació en el DOGC del dia d’avui de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19 al territori de Catalunya i reduir el nombre de persones infectades, és convenient ajornar de forma temporal, si més no durant els quinze dies establerts de vigència de les mesures esmentades,  la convocatòria de la segona prova del procés selectiu per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, que serà convocada una vegada transcorregut aquest termini sempre i quan la situació sanitària no ho impedeixi.
 
 
És de l’interès del Departament poder seguir desenvolupant el procés de selecció amb totes les mesures de prevenció i higiènico sanitàries necessàries, per la qual cosa qualsevol informació d’interès  serà comunicada a través de la pàgina d’internet.