Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/449/2020, de 14 de febrer, sobre la composició dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics.

Incorporar en la composició dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP) els funcionaris del cos de mestres que estiguin en possessió de la titulació acadèmica exigida per ocupar llocs de l’especialitat docent d’orientació educativa.