Print Friendly, PDF & Email

El que semblava un acord fàcil sobre retribucions de l’any 2020, es va complicar fins al punt de que no hi va haver acord. El motiu és la manca de garanties per part de l’administració que tot el personal tingués l’increment retributiu bàsic del 2% al mateix temps.

L’administració no va voler donar garanties que el personal laboral (10.000 efectius) pogués cobrar l’increment al mateix temps que la resta de personal de l’Administració de la Generalitat.

  • 2% en tots els conceptes a la nòmina de febrer amb efectes retroactius d’1 de gener.
  • Possible increment retributiu al Juliol segons dades del PIB.
  • Un fons addicional del 0,30% de la massa salarial.
  • El pagament del 60% de la paga extra de l’any 2013 en un sol pagament.
  • Continuar recuperant drets sostrets a l’any 2012 i començar a negociar drets contemplats en l’acord estatal de 2018 (jornada de 35 hores, borsa d’hores de conciliació).

Els tres primers punts són per l’acord estatal signat per la UGT l’any 2018 i inclosos en la normativa bàsica d’aplicació a tot el personal de totes les administracions. 

El 60% de la paga extra de l’any 2013 ve de l’acord signat per la UGT en la vaga de l’any 2018. 

No s’havia de ser molt creatiu, ja que es tractava d’aplicar qüestions ja acordades.

Sense l’acord, el personal funcionari i estatutari rebrà l’increment del 2% per decret, ja que és normativa bàsica. L’increment segons el PIB s’aplicarà al juliol, i el fons addicional per l’any 2020 s’haurà de negociar. El personal laboral queda supeditat a un acord de la comissió negociadora del VII conveni que es reuneix el 30 de gener.

La situació generada per la posició de l’administració (surrealisme absolut) era la mateixa, tant si es signava l’acord com si no es signava.

Algú, des del Govern de la Generalitat, s’hauria de plantejar quin valor se li dona a la negociació i a l’acord. Resulta una mica vergonyós que pràcticament tots els acords del darrers 4 anys siguin per aplicació d’acords signats amb el govern central, i ens costi molt trobar acords signats per iniciativa del Govern de la Generalitat.

La UGT no renuncia sota cap premissa a la recuperació de tots i cadascun dels drets sostrets des de l’any 2012, siguin del govern que siguin. 

 

ENS HO TORNARAN TOT!!!