Print Friendly, PDF & Email

CONSELL GENERAL DE MUFACE: L’ACORD PER L’OCUPACIÓ REFORÇA A LA MUTUALITAT

Balanç de resultats de 2017 i previsió d’actuacions per a 2018: El director general fa una exposició de tots els èxits aconseguits en aquest any, tant en l’àmbit extern o per al mutualista com en l’intern o organitzatiu, sintetitzats en dotze fites, el resum s’adjunta a aquesta nota, i que desenvolupa davant el Consell General.

En aquesta mateixa línia, posteriorment cedeix la paraula al responsable d’Informàtica, que ens presenta en els avenços en els quals s’està treballant, i que es pretenen començar a implantar a partir de 2018, destacant la recepta electrònica. Sobre això últim, ens informen que està previst implantar-la en el 20% del col·lectiu en el 2.018, quedant la resta pendent per fer-ho durant el 2.019.

Ens donen la dada que s’han rebut 403 sol·licituds acollint-se a la disposició 6a de la Llei 3/2017, de 27 de juny, dels pressupostos generals de l’Estat de 2.017, que permet, a proposta de la UGT, als funcionaris de carrera de l’Administració General de l’Estat que accedeixin per promoció interna a organismes autònoms, o transferits a les comunitats autònomes, que puguin mantenir la condició de Mutualistes de Muface, donant a més un període transitori fins a 31 de desembre de 2.017 per a aquells que hagin perdut la condició de Mutualistes puguin recuperar-la. D’aquestes 403 sol·licituds rebudes de moment, s’han reconegut 358.

La part social coincideix en reconèixer l’esforç i el treball realitzat. En aquest sentit, UGT diu que caldrà esperar a veure els resultats que es van obtenint de tota aquesta planificació i objectius marcats.

Concerts d’assistència sanitària per al 2018-2019, tríptic informatiu.

La signatura del concert va amb retard i se signarà el proper 28 de desembre, mantenint-se les quatre entitats que estaven presents en l’anterior: Adeslas, Asisa, DKV i Igualitari de Cantàbria, i DKV per a l’exterior.

El director general ens explica la seva intenció de treballar per tal de comptar per al proper concert amb més entitats, atès que factors com l’augment de la prima, l’augment de mutualistes o les previsions de rejoveniment de plantilla poden fer a la mutualitat més atractiva per a les companyies asseguradores. En aquest sentit, la part social li suggereix que es podia intentar una coordinació amb ISFAS i MUGEJU per fer una negociació conjunta amb elles, i per tant amb més força, al que responen que ho tindran en compte.

En el torn de precs i preguntes UGT planteja que l’augment de la prima s’ha de reflectir en una millor prestació del servei per part de les asseguradores, en aquest sentit el director general diu que se’n va a treballar per fer un major seguiment, prestant especial interès a les reclamacions que es presentin, tant de la qualitat del servei prestat com de la diferència de tracte amb altres assegurats. En aquest sentit comenta que s’ha avisat els Directors Provincials perquè estiguin atents a les queixes presentades sobre DKV, a causa de les nombroses reclamacions rebudes sobre el mal funcionament d’aquesta asseguradora.

També es creen incentius perquè les entitats privades que mantinguin a majors de 65 anys i en cap cas transfereixin riscos per raó de l’edat a altres entitats. Així mateix es crea un incentiu per l’oferta de serveis sanitaris per sobre dels exigits en el concert. Igualment, per primera vegada es prohibeix expressament la transferència de riscos entre entitats per evitar els tractaments més costosos.

Les novetats del concert de MUFACE PER 2018-2019

  • S’estableixen dos períodes de canvi d’entitat: gener i juny S’introdueix la cirurgia robotitzada i la radioteràpia intraoperatòria com a nous serveis de referència
  • S’inclou la coordinació amb els serveis autonòmics d’emergència 112.
  • S’aprecia el concepte de risc vital segons els símptomes apreciats en el moment en què es produeixen. MUFACE assumeix el compromís d’impulsar instruments de col·laboració amb els serveis de salut de les CCAA que atenguin els mutualistes en situació d’emergència, per afavorir la derivació del pacient a un centre concertat, sempre que aquest compti amb els mitjans per afrontar la urgència. Amb això es tracta d’evitar els problemes de cost que pogués acabar tenint per al mutualista en un mitjà públic.
  • Es crea un incentiu per a fomentar la implantació del projecte de recepta electrònica es promou la implantació de la història clínica digital.
  • S’amplia el període assistencial a recent nascuts fins a l’alta hospitalària que fins ara estava previst únicament per als primers quinze dies.
  • Els catàlegs passen a ser digitals, tot i que es manté format imprès sempre que el mutualista ho sol·liciti. Així mateix, s’està desenvolupant a la pàgina web una aplicació que permetrà al mutualista consultar el quadre mèdic actualitzat al dia.

UGT considera que s’està treballant per aconseguir mantenir, reforçar i actualitzar la mutualitat i que, si bé sembla que l’Administració s’està esforçant per aconseguir-ho, tal com ens manifesten, caldrà esperar i fer un seguiment per veure si efectivament s’aconsegueixen els objectius marcats.

Les asseguradores hauran d’oferir als funcionaris de Muface el mateix tracte que als seus clients privats

CONCIERTO 2018-2019

12 HITOS