Print Friendly, PDF & Email

Important!! El procediment selectiu no finalitzi  fins (31.10.2019)

Butlletí informació opositors

Els opositors seleccionats, haureu de presentar mèrits a partir de la publicació del DOGC. Teniu 20 dies. Els Serveis Territorials NO recolliran cap mèrits fins que no es faci la publicació oficial.

Butlletí documents dels aprovats oposicions 

Model presentació documents

Model de declaració jurada o promesa,

Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració.

    • Si la declaració està inclosa en el resguard de la sol·licitud d’inscripció, no s’ha de presentar cap document específic. 
    • Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.