Print Friendly, PDF & Email

FESP-UGT EDUCACIÓ
INFORMACIÓ PAGAMENT DEL 60% DE
LA PAGA EXTRA DE 2013

Tal i com des de la FeSP- UGT Educació us vam informar, a la nòmina d’aquest mes de juliol el Govern ens pagarà finalment el 60% de la paga extra de 2013 que ens va retallar injustament.
Amb aquest pagament el Govern compleix amb el calendari de l’Acord que la UGT vam signar l’11 de desembre de 2018, en el Comitè de Vaga, arran de la Vaga General de Serveis Públics que vam convocar únicament i de manera conjunta UGT i CCOO, per exigir la recuperació de les pagues extres de 2013 i 2014.
Doncs bé, avui el Govern ha publicat a l’ATRI una nota informativa sobre l’aplicació de la mesura de recuperació del 60 % de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 que restava per pagar, i que consistirà a:
1. Abonar a la nòmina d’aquest mes de juliol de 2020 el 60% de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 que restava per pagar al personal en actiu o que té dret a percebre abonament de nòmina aquest mes.
2. En el cas de persones jubilades, en excedència o que hagin canviat de comunitat autònoma que ja no perceben nòmina del Departament, l’abonament es produirà en el mes d’octubre de 2020. Segons diuen per a poder fer les comunicacions oportunes a hisenda, MUFACE, et. Pensem que en realitat és una excusa perquè amb el 40% pagat anteriorment no havíem tingut cap problema.
3. En cas de defunció, correspon als hereus fer la sol·licitud conforme a les normes del dret civil, amb el benentès que no caldrà sol·licitar l’abonament ni acreditar novament la condició d’hereu si ja es van percebre les devolucions corresponents al 10% i al 30% de la paga extraordinària de 2013.
En els supòsits de canvi de dades bancàries, caldrà comunicar-ho al Departament d’Educació, mitjançant el model normalitzat de sol·licitud de transferència bancària.
Es demostra de nou que la pressió i la força, però també la negociació, són les úniques eines vàlides per avançar en la recuperació de drets laborals i econòmics i, en aquest cas en particular, són les que estan suposant la restitució econòmica de tot el que ens van robar els anys 2012, 2013 i 2014.
Per últim, recordem que l’acord preveu la recuperació l’any vinent del 55% de la paga extra de 2014 i que l’any 2022 es completarà la recuperació total de la paga de 2014 amb el pagament del 45% restant.
Salut i cuideu-vos!
FESP-UGT EDUCACIÓ